Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2016

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

projekt Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny

Ktoré sa budú konať v termíne: 4. 2. 2016 – 7. 3. 2016
rozdelené na týždňové bloky:

  1. 2. – 5. 2. 2016            VUC BA
  2. 2. – 11. 2. 2016           VUC KE, PO
  3. 2. – 19. 2. 2016          VUC TN, NR, BB
  4. 3. – 28. 2. 2016         VUC ZA
  5. 3. – 6. 3. 2016            VUC BA, TT

Vedecké dielne – Onkológia 2016,  ktoré sa konajú pod heslom: „Môžeme, ja môžem.“

Téma World Cancer Day 2016-2018 je vyjadrená spojením dvoch viet – We can. I can. – ktorej cieľom je skúmať možnosti, ako každý – kolektív alebo jednotlivec – môže prispieť svojím dielom k zníženiu rozsahu a dôsledkov rakoviny.

Pretože rakovina ovplyvňuje každého rôznym spôsobom, všetci ľudia majú možnosť konať primeraným spôsobom na zníženie dôsledkov, ktorý má rakovina na jednotlivcov, rodiny a spoločnosť.

World Cancer Day je šanca pre každého na premýšľanie, čo môže urobiť, aký cieľ si určí a ako ho dosiahne. Čokoľvek si vyberie, pomôže v boji proti rakovine.

NIE JE TO MIMO NÁS.

Tento rok začíname druhú polovicu prvej desiatky rokov edukačného a popularizačného projektu Vedecké dielne – onkológia (VDO), ktorý je spoločným dielom Nadácie Výskum Rakoviny a Ústavu experimentálnej onkológie. V predošlých piatich ročníkoch sme prednášky zamerali na význam prevencie v boji proti rakovine a na úlohu genetiky pri vzniku a rozvoji ochorenia, hovorili sme o presnejšom zacielení liečby, o tzv. personalizovanej terapii a o nutnosti podpory spolupráce odborníkov s rôznou špecializáciou – teda o potrebe multidisciplinárneho prístupu vo výskume a liečbe.

V tomto ročníku chceme zdôrazniť ďalší aspekt v boji proti rakovine – a to širšie spoločenské poňatie výskumu, v anglickej literatúre známe ako „participatory research“. Pojem participatívny výskum definovali v roku 1995 autorky nižšie uvedeného článku* Alexandra Cornwall a Rachel Jewkes ako postoj, ktorý rešpektuje a chápe ľudí, s ktorými a pre ktorých vedci pracujú. Onkologickí pacienti potrebujú komplexnú starostlivosť, rehabilitáciu z toho nevynímajúc. Podobne, ako treba podať správnu liečbu, v správny čas a správnemu pacientovi, tak treba poskytnúť správnu rehabilitáciu, založenú na vedeckých dôkazoch, s možnosťou kontroly účinku pomocou objektívne merateľných parametrov.

Horúce onkologické témy“ (HOT) onkologického výskumu sú zamerané na nádorové mikroprostredie a kmeňové nádorové bunky, bioinformatickú analýzu tekutej biopsie obsahujúcej voľné nukleové kyseliny, cirkulujúce nádorové bunky a exozómy, stav imunitného systému, význam epigenetickej regulácie, využitie syntetickej letality či nanomateriálov v terapii nádorov. Je zaujímavé, že tieto HOT sú ovplyvniteľné rehabilitáciou a súčasne majú potenciál ovplyvniť úspešnosť rehabilitácie – terciárnej prevencie u odliečených onkologických pacientov. Je pochopiteľné, že výskum na Ústave experimentálnej onkológie je zameraný na rôzne aspekty týchto tém a doktorandi ústavu budú o nich rozprávať na stretnutiach so študentami.

Projektom VDO sa nadácia a ústav usilujú o propagáciu výskumu medzi študentami gymnázií a motivujú ich pre vysokoškolské štúdium prírodných vied a medicíny – samozrejme s očakávaním, že budú pokračovať v doktorandskom štúdiu v onkológii. Jedno z najvystížnejších vyjadrení o význame vedy pre onkologických pacientov zaznelo z úst Radovana Kaufmana (video), ktorý je už 14. rok tvárou kampane Na kolesách proti rakovine. Je to výzva na angažovanie sa v projektoch zameraných na zníženie dopadov onkologickej choroby v duchu hesla „Môžeme, ja môžem“, čo je dôležitý krok pre budovanie hodnôt ľudskej spoločnosti, lebo NIE JE TO MIMO NÁS.

Na záver tohto úvodu ešte jedna informácia, ktorá sa opakuje v dvojročnom cykle – VDO 2016 vyvrcholia piatym ročníkom Súťaže mladých onkológov, ktorá sa bude konať v Košiciach v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ dňa 9. marca 2016 v Historickej aule UPJŠ, Šrobárova 2, Košice.

* Cornwall A, Jewkes R. What is participatory research? Social Science & Medicine. 1995; 41:1667–1676

 

Mapa

World Cancer Day Campaign Material by Union for International Cancer Control (UICC) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Prednášajúci

Barbora Buliaková

Michal Šelc

Barbora Mikolášková

Kristína Stanová

Matúš Durdík

Pavol Košík

Lukáš Jakl

Erika Ďuriníková

Roman Bohovič

Svetlana Školeková

Silvia Schmidtová

Silvia Jargašová

Lucia Demková

Martina Zdurienčíková

Viera Kajabová

Lenka Kalinková

Jana Rendeková

Zoznam škôl

Mapa

Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Gymnázium F.C. Lorcu, Hronská 3, Bratislava
Gymnázium Snina, Študentská 4, Snina
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice
Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3, Prešov
Gymnazium Jana Adama Raymana v Prešove Mudroňova 20, Prešov
Gymnázium Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou
Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce
Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého 4, Trenčín
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Gymnázium Vráble
Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa
Gymnázium Ľudovíta Štúra , Hronská 1467/3, Zvolen
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica
Gymnázium M. Hattalu, Trstená
Gymnázium Školská 837, Tvrdošín
Evanjelické gymnazium J. Tranovského, Komenského 10, Lipt. Mikuláš
Gymnázium sv. Andreja, Nám A. Hlinku 5, Ružomberok
Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
Gymnázium Hlinská, Žilina
Súkromné gymnázium Žilina, Oravská 11, Žilina
Gymnázium Bytča
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava
Súkromná spojená škola British International School Bratislava, Gymnázium Pekníkova 6, Bratislava
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Skalická 1, Bratislava
Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10, Trnava
Dunajská Streda – Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Dunajská Streda

SMO2016

Nadácia Výskum Rakoviny

v spolupráci s

Ústavom experimentálnej onkológie BMC SAV
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach

vyhlasujú pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2016

Súťaž mladých onkológov

o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu.

S cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu Nadácia Výskum Rakoviny vyhlásila 7. marec každoročne za Deň výskumu rakoviny s hlavným posolstvom: Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!

Pri tejto príležitosti srdečne pozývame študentov a mladých vedcov na stretnutie a prezentáciu svojich vedomostí, ideí a výsledkov v oblasti výskumu nádorových ochorení.

Podmienky súťaže a všetky podrobnosti nájdete na domácej stránka Súťaže mladých onkológov.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR