VEDECKÉ DIELNE ONKOLÓGIA 2022

Termín: od 7. 2. do 4. 3. 2022
2022 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Starostlivosť patrí všetkým a treba sa jej učiť

Termín: od 7. 2. do 4. 3. 2022

Vedecké dielne Onkológia (VDO) už tradične patria medzi aktivity Nadácie Výskum Rakoviny, zamerané na propagáciu výskumu v onkológii a edukáciu o nutnosti prevencie od primárnej až po terciárnu. Časovo sú VDO ohraničené Svetovým dňom proti rakovine (4. február) a Dňom výskumu rakoviny (7. marec).

Tematicky sú zamerané na objasňovanie príčin vzniku rakoviny, možnostiach diagnostiky, skúmania vlastností nádorov a možnostiach cieleného zásahu do molekulárnych mechanizmov tak, aby bolo minimalizované poškodenie zdravých buniek.

Novinkou tohtoročných VDO je rozšírenie spektra odborností v súlade s iniciatívou Close the Care Gap, ktorá je hlavnou témou svetových dní proti rakovine v nasledujúcich 3 rokoch. Odstrániť rozdiely v starostlivosti nie je úlohou len pre prírodné a medicínske vedy, ale je výzvou na spoluprácu a transdisciplinárny výskum a užšiu spoluprácu s odborníkmi zo spoločenských vied. Preto sú prvýkrát vo VDO zaradené prednášky psychológov Ústavu klinickej psychológie z Fakulty psychológie PEVŠ.

Starostlivosť začína prevenciou a treba sa jej učiť. Primárna prevencia je o vyhýbaní sa škodlivým faktorom prostredia a nezdravým návykom – viď Európsky kódex proti rakovine . Sekundárna prevencia sa zameriava na činnosti, ktorých cieľom je včasné rozpoznanie a vyhľadanie vzniknutého ochorenia. Terciárna prevencia je o zabránení návratu ochorenia u odliečeného onkologického pacienta a zvládaní nežiaducich vedľajších dôsledkov liečby.

Zmena formátu

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme tento rok zmenili formát VDO2022.
Namiesto návštev na školách boli prezentácie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov nahrané a dostupné školám vopred.
Po dohode s pedagógmi sa uskutočnili online diskusie, na ktorých prednášajúci odpovedali na otázky študentov.

Zúčastnené gymnáziá

Gymnázium sv. Mikuláša, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Gymnazium Pavla Horova, Michalovce
Gymnázium, Snina
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Košice
Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Gymnázium, Šurany
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
Gymnázium Jána Papánka, Bratislava
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Gymnázium sv. Františka z Assissi, Bratislava
Gymnázium Angely Merici, Trnava
Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen
Gymnázium sv. Františka z Assissi, Žilina
Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši, Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Liptovský Mikuláš

Prednášatelia

RNDr. Soňa Čierniková, PhD.    Vedecké dielne Onkológie - úvodná prednáška.
Mgr. Veronika Chlebcová, PhD.   Súčasná psychoonkológia
Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová    Ilúzia racionality. Nekritické myslenie a jeho dôsledky na naše zdravie a well-being.
Mgr. Eva Kocianová            Ako prejsť cez rozum rakovine?
Mgr. Dominika Kochanová       Žiarenie – dobrý sluha, ale zlý pán ?
Mgr. Mária Urbanová            Metóda PCR vo výskume rakoviny.
Mgr. Jana Hricovíniová          Štúdium biologicky aktívnych látok.
Mgr. Verona Buociková          Predklinické modely  v onkologickom výskume – bunkové kultúry.
Mgr. Danica Ivovic              Nádory semenníkov: problém za ktorý sa netreba hanbiť.
Mgr. Kristína Jakič              Nanoliečivá.
Mgr. Katarína Vigašová          Rádioterapia - benefity vs. riziká.
Mgr. Lucia Balintová             Nové prístupy v liečbe poranení.
Mgr. Lenka Trnková             Rezistencia v protinádorovej liečbe.
Mgr. Aneta Ševčíková            Črevný mikrobióm a jeho úloha v onkológii.
Mgr. Patrícia Beblavá            Bunkový cyklus.
Mgr. Michaela Blažíčková         Prírodné látky vo výskume rakoviny.
Mgr. Zuzana Valušková          Programovaná bunková smrť – apoptóza.
Ing. Pavlína Kabelíková          Rezistencia a biomarkery.

 

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR