Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2012

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Budú sa konať v termíne: 4. 2. 2012 – 7. 3. 2012;

rozdelené na týždňové bloky:

VDO-I    6. 2. – 10. 2. 2012 západné Slovensko; VUC BA, TT, NR
VDO-II   13. 2. – 17. 2. 2012 východné Slovensko; VUC KE, PO
VDO-III 20. 2. – 24. 2. 2012 stredné Slovensko; VUC BB, ZA, TN
VDO-IV 27. 2. – 2. 3. 2012 BA, stredné Slovensko
VDO-V   6. 3. – 7. 3. 2012 Súťaž mladých onkológov

Žiadame vedenie gymnázií, aby ohľadom termínu kontaktovali manažéra Nadácie Výskum rakoviny

Ing. J. Juráša, jan@juras.sk

Vedecké dielne – Onkológia
II. ročník – personalizovaná medicína

Vzhľadom na záujem zo strany škôl o pokračovanie popularizačných seminárov projektu „Vedecké dielne – onkológia“ budú doktorandi a zamestnanci Ústavu experimentálnej onkológie SAV v spolupráci s Nadáciou Výskum rakoviny v roku 2012 organizovať II. ročník podujatia pod názvom „Personalizovaná medicína“.

Vo svete z takmer 13 miliónov novodiagnostikovaných onkologických pacientov zomiera 7,6 milióna, pričom približne 30 – 40 % ochorení by sa dalo predísť formou prevencie. Vďaka včasnej diagnóze a liečbe sa tretina týchto pacientov vylieči (www.worldcancerday.org). Na Slovensku zomiera každoročne 12 tisíc ľudí na zhubné nádory, čo predstavuje okolo 22 % všetkých úmrtí u mužov aj žien. Je preto zrejmé, že veľkú pozornosť si vyžaduje podpora prevencie, správnej diagnostiky a efektívnej liečby.

Vo všeobecnosti úroveň a dostupnosť zdravotníckej starostlivosti, kvalita životného prostredia, životný štýl a genetické predispozície sú určujúce parametre zdravia a v tomto poradí ich ovplyvňujú rozhodnutia decíznej sféry, vzťah nás všetkých k životnému prostrediu, seba samých ku sebe – čo nemôžeme ovplyvniť je genetická výbava, ktorú sme dostali od svojich rodičov. Ona robí každého jedného z nás jedinečným a možno práve preto je výzvou pre hľadanie odpovedí na otázky, ktoré možno voľne definovať príslovím „Keď dvaja robia to isté nie je to vždy to isté“. Je bežnou skúsenosťou klinikov, že liečba pacientov s rovnakou diagnózou nemá rovnaký výsledok u všetkých pacientov. Preto v onkológii, ale nie iba v nej, vzniká odbor nazývaný personalizovaná medicína.

Personalizovaná medicína znamená vybrať pri danom stupni poznania genetických danností pacienta a molekulárno-genetických charakteristík nádoru (v prípade onkológie) správnu liečbu správnemu pacientovi v správny čas. Inými slovami, z existujúcich možností použiť tú najlepšiu. Ešte ďalej idú snahy imunoterapie a bunkovej terapie, kde sa lieči pomocou liečiva pripraveného cielene pre každého pacienta zvlášť. Základným predpokladom úspechu vo všetkých oblastiach personalizovanej medicíny je kvalitný multidisciplinárny výskum. Len vďaka nemu bude postupne pribúdať počet vyliečených pacientov. Im treba venovať náležitú pozornosť pre prípad možného návratu choroby a rozvíjať tzv. terciárnu prevenciu. Práve im ponúka trh množstvo produktov so zaručeným účinkom, z ktorých len časť bola podrobená testom efektívnosti. Cieľom vedcov a lekárov je hľadať účinné spôsoby liečby. Z tohto dôvodu vznikajú pri renomovaných klinikách oddelenia, ktoré sa zaoberajú komplementárnou a alternatívnou medicínou. Ich cieľom je skúmať účinky liečby, klinickú užitočnosť, toxicitu a limitácie tzv. integratívnej onkológie. Je známe, že malá suma investovaná do prevencie sa mnohokrát vráti; zníži výskyt onkologických ochorení, a tým zníži celkové náklady na liečbu. Napriek tomu, že faktory, ktoré prispievajú k vzniku onkologických ochorení poznáme, existujú problémy s fajčením, znečisťovaním životného prostredia, kvalitou potravín, či nezdravým životným štýlom. Je to celospoločenský problém ako aj problém každého z nás, potenciálnych pacientov. Prispiesť k riešeniu môže preto každý, bez ohľadu na veľkosť a význam podielu.

Našou snahou je motivovať študentov pre vysokoškolské štúdium prírodných vied a medicíny a následné doktorandské štúdium v tejto oblasti. Súčasne je to výzva na podporu humanitných aktivít, ktoré organizuje ÚEO SAV a NVR na podporu výskumu rakoviny.

Prednášajúci

Mgr. Marína Cihová Ako ďaleko sme na ceste k úspešnosti v liečbe mozgových nádorov?
Mgr. Zuzana Adamčíková Familiálna Adenomatózna Polypóza (FAP).
Mgr. Alexandra Somsedíková Rádioterapeutická liečba nádorových ochorení prsníka.
Mgr. Michaela Fajtová Personalizovaná diagnostila leukémií.
Mgr. Viera Kajabová Identifikácia epigenetických markerov pri rakovine prsníka.
RNDr. Monika Mesárošová Využitie magnetických nanočastíc v diagnostike a liečbe nádorových ochorení.
Mgr. Katarína Hainová Molekulárna diagnostika FAP a probiotiká v prevencii rakoviny hrubého čreva.
RNDr. Eva Regendová Vplyv ultrafialového žiarenia na vznik rakoviny kože.
Mgr. Annamária Srančíková Prírodné látky- prevencia a liečba rôznych ochorení?
Ing. Roman Bohovič Perspektívy v individualizovanej liečbe melanómov.
Mgr. Katarína Együdová Nádorové mikroprostredie a jeho úloha v progresii a liečbe leukémií.
Mgr. Michal Pastorek Pomoc z prírody.
Mgr. Dominika Mániková Prevencia rakoviny.

 

Anotácie prednášok

Mgr. Zuzana Adamčíková
Familiálna Adenomatózna Polypóza (FAP). (pdf, 116kB)

    FAP – dedičná forma rakoviny hrubého čreva je charakterizovaná výskytom stoviek až tisícok benígnych polypov v čreve a konečníku. Polypy patria k premalignitám, ktoré ak nie sú odstránené, môžu už v mladosti progredovať do karcinómu. FAP je spôsobená zárodočnou mutáciou v APC (adenomatous polyposis coli) géne, ktorá sa nachádza vo všetkých bunkách organizmu. Preto skorá diagnostika u FAP rizikových rodín je veľmi dôležitá v prevencii rozvoja nádorového ochorenia. Na našom pracovisku bola zavedená presymptomatická molekulárno-genetická diagnostika založená na detekcii mutácií v APC géne. Túto diagnostiku sme vykonávali v rámci celého Slovenska a postupne sme ju odovzdali klinickým pracoviskám.
V rámci ďalšieho výskumu FAP sa zaoberáme štúdiom APC génu/proteinu. K tomu využívame metódu génovej terapie, ktorá spočíva vo vnesení funkčného APC génu do modelového organizmu pomocou bakteriálneho vektora. Predpokladáme, že baktériami syntetizovaný funkčný tumor-supresorový APC proteín by mohol nahradiť nefunkčný proteín a tým by sa zabránilo iniciácii nádorového procesu.

Mgr. Katarína Hainová
Molekulárna diagnostika FAP a probiotiká v prevencii rakoviny hrubého čreva. (pdf, 118kB)

    Rakovina hrubého čreva je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením a jeho incidencia stúpa. Približne 5-10% prípadov kolorektálneho karcinómu je asociovaných familiárne, z ktorých familiárna adenomatózna polypóza (FAP) je jednou z najfrekventovanejších. Včasná diagnostika FAP sa uskutočňuje na úrovni DNA identifikáciou zárodočných mutácií v APC géne, ktorých bolo doteraz zistených viac ako 600 v rôznych jeho oblastiach..
Uvažuje sa o viacerých faktoroch ovplyvňujúcich vysokú incidenciu týchto mutácií. Jedným z nich je mikroflóra gastrointestinálneho traktu. Klinickými štúdiami bolo dokázané, že prijímaním zdraviu prospešných baktérií, probiotík, sa redukuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva. Preto sa probiotiká kombinované s prebiotikami čoraz viac dostávajú do popredia v súvislosti s prevenciou vzniku nádorových ochorení hrubého čreva.

RNDr. Monika Mesárošová
Využitie magnetických nanočastíc v diagnostike a liečbe nádorových ochorení. (pdf, 84kB)

    Nanočastice (častice <100 nm) na rozdiel od materiálov, z ktorých sú vyrobené, majú unikátne fyzikálno-chemické vlastnosti, ktoré nachádzajú čoraz širšie uplatnenie v rôznych oblastiach priemyslu. V poslednom období rastie záujem o využitie nanočastíc v biomedicíne s cieľom zlepšiť diagnostiku a liečbu rôznych civilizačných ochorení, vrátane rakoviny. Veľký záujem je o magnetické nanočastice, ktoré sa už v klinickej praxi využívajú ako kontrastné činidlá pri magnetickej rezonancii. Intenzívny biomedicínsky výskum je taktiež zameraný na ich využitie ako nosiče (nanovektory) na cielený transport liečiv do nádorového tkaniva alebo ako mediátory tepla pri deštrukcii nádorového tkaniva prostredníctvom hypertermie. Klinické využitie nanočastíc vyžaduje detailné skúmanie ich biologickej aktivity, mechanizmov ich prenikania do bunky ako aj ich bezpečnosti/nezávadnosti pre ľudské zdravie.

RNDr. Eva Regendová
Vplyv ultrafialového žiarenia na vznik rakoviny kože. (pdf, 50kB)

    Ultrafialové žiarenie (UV žiarenie) patrí medzi hlavné faktory, ktoré spôsobujú rakovinu kože. UV žiarenie vyvoláva množstvo nepriaznivých procesov v bunke ako je napríklad poškodenie molekuly DNA, zápalové reakcie alebo potlačenie imunitnej odpovede. Okrem UV žiarenia vplývajú na zdravie človeka aj chemické látky prítomné v znečistenom životnom prostredí. Mnohé z organických zlúčenín sú schopné pohltiť energiu z oblasti UV svetla, čím dochádza k ich (foto)aktivácii. Reaktívne fotoprodukty, ktoré vznikajú, môžu taktiež reagovať s molekulou DNA a spôsobovať poškodenia, ktoré vedú ku karcinogenéze.

Mgr. Annamária Srančíková
Prírodné látky- prevencia a liečba rôznych ochorení? (pdf, 80kB)

    Napriek pokrokom v súčastnej medicíne sa čoraz väčší význam pripisuje alternatívnej liečbe využívajúcej rastlinné produkty. Pozitívne účinky rastlín spočívajú v prítomnosti biologicky aktívnych látok, ktoré dokážu znížiť nepriaznivé dopady životného prostredia ako aj životného štýlu. Mnohé vedecké práce dokázali, že rastlinné produkty, obsahujúce biologicky aktívne látky, majú široké spektrum biologických účinkov, ako napríklad stimulácia imunitného systému, antibakteriálne, antivírusové, protizápalové ako aj protinádorové účinky.

Mgr. Viera Kajabová
Identifikácia epigenetických markerov pri rakovine prsníka. (pdf, 49kB)

    Rakovina prsníka je v súčastnosti najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným nádorom u žien. Každý rok na Slovensku pribudne vyše dvetisíc nových prípadov. Včasné zachytenie ochorenia zvyšuje šancu na úplné vyliečenie pacienta. Nádory predstavujú veľmi rôznorodú skupinu ochorení, ktoré sú zapríčinené nahromadením genetických aj epigenetických zmien. Epigenetické mechanizmy regulujú „zapínanie“ a „vypínanie“ génov v správnom čase. Pri rakovine je však tento proces narušený. V našom laboratóriu sa snažíme identifikovať gény, ktoré môžu byť využité ako markery pre vyšetrenie rizika a presnejšiu diagnostiku rakoviny prsníka.

Mgr. Marína Cihová
Ako ďaleko sme na ceste k úspešnosti v liečbe mozgových nádorov? (pdf, 89kB)

    Gliómy, primárne nádory centrálnej nervovej sústavy predstavujú okolo 1,4% všetkých nádorov, ale v rebríčku úmrtnosti na neurologické choroby sa umiestnili už na druhom mieste. Glioblastóm je najbežnejším a zároveň najnebezpečnejším mozgovým nádorovým ochorením z tejto skupiny nádorov. Napriek agresívnemu chirurgickému zákroku a súčasnému pokroku v rádioterapii aj chemoterapii, prognóza pre pacientov s glioblastómom ostáva neradostná (priemerný čas prežívania je 14 mesiacov). Súčasná štandardná liečba postráda špecifickosť a na „úskočné“ schopnosti glioblastómu je jednoducho prikrátka.
Na javisko terapeutického diania v dnešnej dobe vstupuje aktér s menom „personalizovaná liečba“, teda liečba šitá na mieru konkrétneho pacienta. Jej úlohou je na základe genetického pozadia nádoru nasadiť správnu liečbu správnemu pacientovi v správny čas. Takýto typ personalizovanej terapie mal úspech u niektorých typov nádorov (nádor prsníka, nemalobunkový karcinóm pľúc či nádor hrubého čreva). Ako ďaleko je svet na ceste k takejto liečbe glioblastómu?
Významným a sľubným spôsobom ako bojovať proti tomuto zákernému typu ochorenia je tiež génová terapia založená na využití dospelých kmeňových buniek, ktoré vďaka modifikácii dokážu premieňať netoxické liečivo na aktívnu protinádorovú látku priamo v mieste nádoru. S týmto typom terapie máme v rámci experimentálnych modelov skúsenosti aj na Ústave experimentálnej onkológie SAV.

Mgr. Michaela Fajtová
Personalizovaná diagnostila leukémií. (pdf, 49kB)

    Leukémia je ochorenie zahrňujúce heterogénnu skupinu rôznych typov nádorov krvi. Personalizácia v diagnostike leukémií v súčasnosti pozostáva zo 4 diagnostických metód – morfologického, cytogenetického, molekulárno genetického a imunofenotypového vyšetrenia leukemických buniek pacienta. Získané výsledky sú ďalej podkladom pre stanovenie diagnózy a podanie terapie špecifickej pre daný typ leukémie. Laboratórium nádorovej imunológie na Ústave experimentálnej onkológie sa už niekoľko rokov špecializuje na imunofenotypovú analýzu leukemických buniek metódou prietokovej cytometrie, preto bude väčšia časť prednášky venovaná práve tejto metóde a jej ideálnemu využitiu v personalizovanej diagnostike leukémií.

Mgr. Alexandra Somsedíková
Rádioterapeutická liečba nádorových ochorení prsníka. (pdf, 85kB)

    Rádioterapia ako liečebná metóda sa začala využívať v medicíne po dvoch prevratných objavoch. Keď v roku 1896 objavil Wilhelm Conrad Röntgen X-lúče a o tri roky neskôr Pierre a Marie Curie izolovali prvok rádium, začala sa nová éra v medicíne. Rovnako ako u každej novej technológie, bolo potrebné nájsť rovnováhu medzi prospešnými a potenciálne škodlivými účinkami žiarenia na organizmus, o čo sa pokúšame aj my v našom laboratóriu.

Ing. Roman Bohovič
Perspektívy v individualizovanej liečbe melanómov. (pdf, 86kB)

    Melanóm patrí medzi nádorové ochorenie kože. Je spôsobený mutáciami v dôležitých génoch melanocytov. Neskoré objavenie a liečenie ochorenia výrazne znižuje šance na vyliečenie i pre skorý rozsev metastazujúcich buniek. Mutácie v génoch nádorových buniek sú u každého jedinca rôzne zastúpené a preto vytvárajú jeho charakteristický „podpis“. Tomu by sa mala prispôsobiť i liečba. V experimentálnej terapii sú mezenchýmové kmeňové bunky (MKB) používané pre ich schopnosť zachytiť sa v nádorovom tkanive. Sú nosičom cudzorodých génov produkujúcich bielkoviny/liečivá schopné poškodiť nádorové bunky. Rozoznanie slabých miest v nádorovej bunke by umožnilo použiť geneticky upravené MKB ako nosiče v cytotoxickej protinádorovej terapii.

Mgr. Katarína Együdová
Nádorové mikroprostredie a jeho úloha v progresii a liečbe leukémií. (pdf, 86kB)

    Nádory sú heterogénnou zmesou buniek, ktorá okrem samotných nádorových buniek obsahuje aj bunky nenádorové, medzi ktoré patria stromálne bunky, endoteliálne bunky vytvárajúce cievny system ako aj celé spektrum buniek imunitného systému. Všetky tieto typy buniek vytvárajú tzv. nádorové mikroprostredie. Toto mikroprostredie je dnes považované za integrálnu súčasť nádoru a pravdepodobne zohráva kľúčovú úlohu pri progresii nádoru. Nádorové mikroprostredie preto predstavuje potenciálny cieľ pre terapiu solídnych nádorov ako aj leukémií. Z tohto dôvodu je dôležité lepšie pochopiť vzájomné interakcie medzi nádorovými bunkami a bunkami, ktoré tvoria nádorové mikroprostredie.

Mgr. Michal Pastorek
Pomoc z prírody. (pdf, 48kB)

    Napriek tomu, že sa výskumu a liečbe nádorových ochorení venuje vo svete veľká pozornosť, zostávajú v mnohých krajinách stále druhou najčastejšou príčinou smrti. Preto sa pozornosť vedcov a lekárov v súčasnosti obracia na personalizovanie medicíny, terapiu šitú na mieru každého pacienta. Netreba však zabúdať na prevenciu a liečbu, ktorú môžeme získať prirodzenou cestou z prírody. Látky, ktoré môžeme nájsť aj v brokolici, majú už popísané a dokázane protirakovinové účinky. Sľubným prístupom je tiež využitie poznatkov tradičnej čínskej medicíny, napríklad minerál Realgar sa už dávno používal na liečbu leukémií a hoci mechanizmy jeho účinku nie sú doposiaľ úplne pochopené, stal sa predmetom záujmu aj západnej medicíny. Pri lepšom spoznaní prírodných látok sa nám potom ponúkajú aj nové možnosti ich kombinovania, ktorými môžeme prispieť k boju s touto zákernou chorobou.

Mgr. Dominika Mániková
Prevencia rakoviny. (pdf, 41kB)

    Antioxidanty vychytávajú voľné radikály kyslíka v bunke, a tak zabraňujú poškodzovaniu deoxyribonukleovej kyseliny (DNA). K týmto látkam patrí aj selén, esenciálny stopový prvok vo výžive, ktorého účinok na zníženie rizika vzniku rakoviny bol dokázaný pri viacerých typoch nádorov. Tento prvok je však pri vysokých dávkach toxický, môže spôsobovať poškodenie rôznych komponentov bunky (proteíny, lipidy, DNA), a preto pri zvýšenom príjme selénu je dôležité poznať hranicu medzi jeho prospešným a škodlivým účinkom. V našom laboratóriu sa venujeme rôznym zlúčeninám selénu a snažíme sa bližšie definovať ich škodlivý účinok.

SMO2012

S cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu Nadácia Výskum rakoviny vyhlásila 7. marec každoročne za Deň výskumu rakoviny s hlavným posolstvom: Podporte výskum rakoviny, podporíte šancu na včasné zistenie ochorenia i jeho lepšiu liečbu!
Pri tejto príležitosti srdečne pozývame študentov a mladých vedcov na stretnutie a prezentáciu svojich vedomostí, ideí a výsledkov v oblasti výskumu nádorových ochorení.

Domáca stránka Súťaže mladých onkológov.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR