Súťaž mladých onkológov

2024 2022 2022 eng 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008

Nadácia Výskum Rakoviny sa v roku 2008 rozhodla pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny vyhlásiť celoslovenskú Súťaž mladých onkológov v oblasti základného a klinického onkologického výskumu.

Cieľom súťaže je umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti výskumu nádorových ochorení a poskytnúť im možnosť prezentovať svoj záujem, vedomosti, idey, ale aj výsledky práce verejne pred odbornou hodnotiacou komisiou. Touto formou poskytuje nadácia mladým záujemcom o riešenie onkologických problémov možnosť získať nové poznatky, skúsenosti, konfrontovať výsledky svojej experimentálnej práce s výsledkami iných a príležitosť nadviazať nové kontakty a spoluprácu s mladými i staršími, skúsenejšími kolegami. Súťaž mladých onkológov naučí vystupovať pred odborníkmi a obhájiť výsledky svojej práce. Najlepšie 3 práce v každej kategórii nadácia odmeňuje.

Súťaží sa v štyroch kategóriách: Kategória Študent strednej školy, Študent vysokej školy, Študent vysokej školy-doktorand a v kategórii Mladý vedecký pracovník do 35 rokov s ukončeným PhD. štúdiom.

Od roku 2008, roku založenia tradície súťaže, účastníci vo svojich prezentáciách dokázali, že v onkologickej problematike majú prehľad a onkologickému výskumu by sa v budúcnosti mnohí chceli venovať profesionálne. Ukázali, že sa vedia orientovať v najnovších vedeckých poznatkoch, a čo je cenné, priniesli do vedeckej práce svoj pohľad, nové myšlienky a podnety pre ďalší rozvoj medicíny aj v prospech pacientov. Dokázali schopnosť prezentovať výsledky svojej práce na vysokej odbornej aj technickej úrovni.

Súťaž býva pravidelne vyhlasovaná v dvojročných intervaloch.

V roku 2024 nadácia pripravuje 9. ročník Súťaže mladých onkológov.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR