2024 2022 2022 eng 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008

V bohatom programe vystúpil Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala s dielami Wolfganga. A. Mozarta a Benjamina Brittena a vokálna skupina CLOSE HARMONY FRIENDS.

Cez prestávku koncertu udelila predsedníčka Kruhu priateľov Nadácie Výskum Rakoviny pani Božidara Turzonovová za prítomnosti prezidentky nadácie Margity Klobušickej čestný diplom člena Kruhu priateľov nadácie vokálnej skupine Close Harmony Friends, jej manažérovi Františkovi Vlasákovi a umeleckému vedúcemu Máriovi Fančovičovi

Súťaž mladých onkológov 2010 Bratislava

Roku 2010 Nadácia Výskum rakoviny pri príležitosti 4. Dňa výskumu rakoviny organizovala 10. marca 2010 v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV 2. ročník celoslovenskej Súťaže mladých onkológov v oblasti základného a klinického onkologického výskumu.
Súťažilo sa v troch kategóriách: študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl (medicíny, prírodných vied, farmácie) a mladí ľudia s ukončeným vysokoškolským vzdelaním do 35 rokov (doktorandi). Do súťaže sa prihlásilo 24 záujemcov z Košíc (5), Martina (3) a Bratislavy (16), z lekárskych a prírodovedeckých fakúlt, zo SAV a stredných škôl. Súťažné práce hodnotila odborná komisia. Víťazné práce boli odmenené finančne, sponzorským vecným darom a odbornými knižnými publikáciami. Nadácia Výskum Rakoviny vydala zo súťaže Zborník rozšírených abstraktov.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o odovzdanie získaných cien sa uskutočnilo v historickej budove Slovenského národného divadla dňa 10. marca 2010 pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča.

Víťazmi jednotlivých súťažných kategórií sa stali:
Kategória Študent strednej školy:
1. miesto: Marek Karman, študent Gymnázia L.Novomeského, Tomášiková 2, Bratislava
2. miesto: Lucia Szemanová , študentka Gymnázia L.Novomeského, Tomášiková 2, Bratislava a Martin Brakl, študent Gymnázia L.Novomeského, Tomášiková 2, Bratislava

Kategória Študent vysokej školy:
1. miesto: Jakub Zmajkovič, študent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
2. miesto: Martin Benej, študent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
3. miesto: Petra Bullová, študentka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Kategória Mladý výskumník do 35 rokov
1. miesto: Peter Ditte, Virologický ústav SAV
2. miesto: Zuzana Šteffeková, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UPJŠ a Labmed a.s., Košice
3. miesto: Jaromír Mikeš, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Členovia odbornej hodnotiacej komisie:
Kategória Študent strednej školy a Študent vysokej školy

1. RNDr. Jozef Bízik, DrSc., predseda ÚEO SAV
2. Mgr. Janka Alexyová Evanjelické lýceum, Bratislava
3. RNDr. Ditta Abrhámová Gymnázium L.Novomeského Tomášiková, BA
4. doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. Ústav experimentálnej endokrinológie a LF UK
5. RNDr. Peter Kabát, CSc. Virologický ústav SAV
6. Ing. Katarína Luciaková, DrSc. ÚEO SAV
7. Mgr. Miroslav Chovanec PhD. ÚEO SAV

Kategória Mladý výskumník do 35 rokov
1. RNDr. Jozef Bízik, DrSc., predseda ÚEO SAV
2. RNDr. Lucia Kučerová, PhD. ÚEO SAV
3. RNDr. Ľubica Hunáková, CSc. ÚEO SAV
4. RNDr. Peter Kabát, CSc. Virologický ústav SAV
5. RNDr. Ivana Fridrichová, CSc. ÚEO SAV

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR