2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014

ASVABAŽDÉNIE MARIUSA KOPCSAYA POMÔŽE NAŠEJ NADÁCII

V Artklube v Kafé SCHERZ sa konala prezentácia knihy Máriusa Kopcsaya s bohatým programom a dobrovoľným príspevkom pre Nadáciu Výskum rakoviny.  Ďakujeme!

GALAKONCERT KU DŇU VÝSKUMU RAKOVINY

Naplnená sála Domu umenia v Košiciach zažila krásny večer s rôznymi hudobnými žánrami pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny v stredu 9. marca 2016.

Medzi početnými divákmi boli aj riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV profesorka RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie BMC Mgr. Lucia Kučerová, PhD., prorektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika profesor RNDr. Peter Fedoročko, CSc., emeritný rektor UPJŠ profesor MUDr. Ladislav Mirossay DrSc., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. z Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ a ďalší vzácni hostia.
Úvod koncertu patril významnej kultúrnej inštitúcii Štátna filharmónia Košice a jej riaditeľovi PaedDr. Mgr. Art. Júliusovi Kleinovi, ktorých prijala Nadácia Výskum rakoviny, prostredníctvom jej prezidentky RNDr. Margity Klobušickej, CSc. a správkyne Ing. Eriky Chudějovej do svojho Kruhu priateľov za dlhoročnú výbornú spoluprácu a priateľstvo.
Hudobnú časť koncertu „odštartoval“ sláčikový orchester Musica Cassovia s umeleckým vedúcim Marošom Potokárom nádhernými dielami barokových majstrov Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho.
Nadácia Výskum Rakoviny
No subscribers
Deň výskumu rakoviny 2016 – Musica Cassovia | NVR

Po krásnej hudbe nastala chvíľa napätie medzi účastníkmi Súťaže mladých onkológov, pretože moderátor Ján Juráš vyzval vedúcich členov hodnotiacich komisií, aby ocenili najlepších z najlepších súťažiacich. Priebeh oceňovania popisujeme v samostatnom článku.

Po prestávke nastal rozruch príchodom slávneho cimbalistu orchestra Cigánski diabli Ernesta Šarkӧziho, ktorý brilantným sólom uviedol vystúpenie tohto svetoznámeho súboru. A ten nesklamal ani v Košiciach. Cigánske piesne sa striedali s ruskými ľudovými, zaznela aj úprava predohry k opere Carmen, či známej populárnej piesne Those were the Days My Friends. Po neutíchajúcich ováciách nasledovali pravdaže aj prídavky.

Ďakujeme pracovníkom Domu umenia na čele s riaditeľom Štátnej filharmónie Košice Júliusom Kleinom, skvelým umelcom, nadšenému publiku, dievčatám z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského, aj všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky (431 €).

Text: Ján Juráš
Foto: Katarína Sedláková

KONCERT DUCHOVNEJ HUDBY KU DŇU VÝSKUMU RAKOVINY

Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny sa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach uskutočnil nádherný Koncert duchovnej hudby.
V programe zloženom z diel majstrov rôznych období (renesancia, barok,…) účinkovali dómsky organista Martin Vernanský a Zbor sv. Cecílie pod taktovkou Viliama Gurbala. Pôsobivými príhovormi oslovili hojné publikum dekan Mons. ThLic. František Šándor, farár farnosti sv. Alžbety a prezidentka Nadácie Výskum rakoviny RNDr. Margita Klobušická, CSc.
Ďakujeme farnosti sv. Alžbety, vzácnym účinkujúcim, skvelému publiku, dievčatám z Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského a darcom, ktorí prispeli do našej zbierky sumou 471 €.

Text: Ján Juráš
Foto: Katarína Sedláková

SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2016

Tlačová konferencia, koncert duchovnej hudby, Súťaž mladých onkológov + galakoncert Cigánski diabli

 

Piaty ročník Súťaže mladých onkológov sa uskutočnil v rámci Dňa výskumu rakoviny v stredu 9. marca 2016 v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie BMC SAV a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Súťaž mladých onkológov sa začala v stredu 9. marca o 8.45 hod. slávnostným otvorením v Historickej aule Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2. Súťaže sa zúčastnilo 23 účastníkov, rozdelených do kategórií:

Kategória Študent strednej školy
Sedem súťažiacich (v troch prípadoch tvorili súťažiacich dvojice) z Košíc (2), Liptovského Mikuláša (1), Bratislavy (1), Michaloviec (1), Topoľčian (1) a Rožňavy (1)

Kategória Mladý výskumník do 35 rokov, doktorand
Desať súťažiacich z Košíc (5), Bratislavy (4), Martina (1)

Kategória Mladý výskumník do 35 rokov, s ukončeným PhD. štúdiom
Šesť súťažiacich z Košíc (4), Bratislavy (1), Martina (1)

Účastníci sa prihlásili do súťaže zaslaním abstraktu svojej súťažnej práce, ktorú na vlastnej súťaži prezentovali prednáškou v oblasti základného, aplikovaného, klinického výskumu v onkológii. Autorom bol poskytnutý časový priestor 10 minút na prednášku a 5 minút na diskusiu. Hodnotila sa aj forma spracovania a spôsob prezentácie. Hodnotiaca komisia vybrala z každej súťažnej kategórie tri víťazné príspevky, ktorých autori boli odmenení finančnou, resp. vecnou cenou.
Súťaž otvorila slávnostným príhovorom prezidentka Nadácie Výskum rakoviny RNDr. Margita Klobušická, CSc.

Členovia hodnotiacich komisií:
Kategória Mladý výskumník do 35 rokov, doktorand a Kategória Mladý výskumník do 35 rokov, s ukončeným PhD. štúdiom
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Lekárska fakulta UPJŠ (predseda), Košice
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., Virologický ústav BMC SAV, Bratislava
Mgr. Lucia Kučerová, PhD., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava
RNDr. Soňa Čierniková, PhD.,  Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava
RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD., Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ, Košice
Moderátor: RNDr. Ján Sedlák, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava

Kategória Študent strednej školy
Doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ,
Mgr. Hedviga Turčeková, Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Košice
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava
Moderátor: RNDr. Jozef Bízik, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo dňa 9. marca 2016 na Galakoncerte v Dome umenia pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny.

A tu sú víťazi Súťaže mladých onkológov 2016!

Kategória Študent strednej školy

 1. Dominik Juračka a Marián Pevný
  Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50,  Bratislava
 2. Ivan Grega
  Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Košice
 3. Michaela Salcerová a Martin Marhefka
  ESŠ – Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš

Kategória Mladý vedecký pracovník – doktorand

 1. Mgr. Svetlana Školeková
  Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava
 2. Ing. Monika Buríková
  Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivánka pri Dunaji
 3. Mgr. Barbora Fecková
  Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Kategória Mladý vedecký pracovník – PhD.

 1. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
  Ústav  lekárskej biochémie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
 2. MUDr. Michal Chovanec, PhD.
  Onkologická klinika LFUK, Národný onkologický ústav, Bratislava
 3. RNDr. Terézia Kisková, PhD.
  Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže prajeme veľa úspechov štúdiu a potom vo vedeckej práci!

 

Foto: Katarína Sedláková

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR