Súťaž mladých onkológov 2022

2024 2022 2022 eng 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008

SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2022

Pri príležitosti 16. Dňa výskumu rakoviny zorganizovala Nadácia Výskum Rakoviny

8. ročník Súťaže mladých onkológov.

Cieľom podujatia bolo umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať svoj záujem a výsledky vedeckej práce v tak dôležitej oblasti, akou je onkológia. Nadácia Výskum Rakoviny má snahu motivovať mladých ľudí, aby sa venovali vede a prípadne sa vydali na dráhu výskumného pracovníka. Ponúkame im výnimočnú príležitosť spoznať ďalších mladých ľudí s podobnými záujmami a diskutovať o svojej práci so špičkovými výskumníkmi.

Slovenská republika dlhodobo bojuje s nedostatkom mladých vedeckých síl a jednou z ciest, ako obnoviť výskumný potenciál je sprístupniť a zatraktívniť vedeckú prácu mladým ľudom – od žiackych lavíc cez študentské roky až po vedecké pracoviská.  Nadácia Výskum Rakoviny sa podieľa na tomto snažení mnohými aktivitami, napríklad aj snahou podporiť mladých záujemcov o vedeckú činnosť v oblasti onkológie.

V tomto roku NVR usporiadala už bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb. ročník Súťaže mladých onkológov. V dňoch 7. a 8. marca študenti  aj mladí vedci súťažili celkovo v 3 kategóriách:  študent VŠ, študent VŠ – doktorand a mladý vedecký pracovník s ukončeným PhD. štúdiom do 35 rokov. Odmenou za ich úsilie sú atraktívne vecné ceny, ale predovšetkým možnosť zažiť atmosféru odborného podujatia, vyskúšať si vlastné prezentačné schopnosti a podeliť sa nielen so slovenskou vedeckou komunitou i svojimi rovesníkmi s výsledkami ich vedeckej práce. Príspevky všetkých súťažiacich sú zaznamenané v

Zborníku prednášok Súťaže mladých onkológov 2022

a pre mnohých z nich to je ich prvá publikačná skúsenosť.

Výsledky Súťaže mladých onkológov 2022 – s abstraktmi súťažných prác

Kategória Študent VŠ:

1.miesto                Lajos Gergely
2.miesto                Candela Migoyo Bettoni

Kategória Študent VŠ – doktorand:

1.miesto                Mária Urbanová
2.miesto                Eva Kocianová 
2.miesto                Lenka Trnková
3.miesto                Natália Udvorková

Kategória Mladý vedecký pracovník do 35 rokov s ukončeným PhD. štúdiom

1.miesto                Jana Plavá
2.miesto                Silvia Schmidtová
3.miesto                Marián Babinčák
3.miesto                Nataliia Nikolaieva

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za prejavený záujem!

 

Hodnotiaca komisia

RNDr. Soňa Čierniková, PhD., Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i.; členka Správnej rady Nadácie Výskum Rakoviny

RNDr. Alena Gábelová, CSc., Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i.; koordinátorka projektu VISION

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD., členka Vedeckej rady JLF UK v Martine

doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD., II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Národný onkologický ústav v Bratislave

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i.

doc. RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Gabriela Pavlíková, PhD., Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, Detská klinika LFUK a NÚDCH v Bratislave; členka Správnej rady Nadácie Výskum Rakoviny

MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., prodekan pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium, ŠVOČ a pre zahraničné vzťahy, LF UK v Bratislave

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR