Súťaž mladých onkológov 2024

2024 2022 2022 eng 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008

SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2024

Pri príležitosti  Dňa výskumu rakoviny zorganizovala Nadácia Výskum Rakoviny

9. ročník Súťaže mladých onkológov.

Cieľom podujatia bolo umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať svoj záujem a výsledky vedeckej práce v tak dôležitej oblasti, akou je onkológia. Nadácia Výskum Rakoviny má snahu motivovať mladých ľudí, aby sa venovali vede a prípadne sa vydali na dráhu výskumného pracovníka. Ponúkame im výnimočnú príležitosť spoznať ďalších mladých ľudí s podobnými záujmami a diskutovať o svojej práci so špičkovými výskumníkmi.

Súťaž sa uskutočnila dňa 12. marca 2024 v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8, v čase od 8.00 do 16. 30 h.

 

Výsledky Súťaže mlad‎‎ých onkológov 2024

Kategória Študent vysokej školy

Andrej Štefák, Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica Martin, Martin

Jozef Masarovič, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice

Adrián Beľa, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin

Kategória Študent vysokej školy – doktorand

Mgr. Aneta Ševčíková, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Bratislava

Mgr. Lenka Trnková, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Bratislava

RNDr. Monika Švecová, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice

Kategória Mladý vedec s ukončeným štúdiom PhD. do 35 rokov

Mgr. Matúš Durdík, PhD., Národný ústav detských chorôb v Bratislave; Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Bratislava

MUDr. Ján Slopovský, PhD., Klinika onkohematológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava

Mgr. Daniela Klimová, PhD., Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava

Zloženie hodnotiacich komisií

Kategória Študent vysokej školy – doktorand

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. – predseda komisie

predseda Odborovej komisie študijného programu onkológia, LF UK; prednosta I. Onkologickej kliniky LF UK a OÚSA, Bratislava

Mgr. Gabriela Pavlíková, PhD., členka Správnej rady Nadácie Výskum Rakoviny

MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu, Bratislava

RNDr. Jana Jakubíková, PhD., vedecká pracovníčka, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Bratislava

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD., docentka, Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martin

doc. RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD., docent, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Kategória Študent vysokej školy a kategória Mladý vedecký pracovník s ukončeným PhD do 35 rokov

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. – predseda komisie

prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti, I. Onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava

RNDr. Soňa Čierniková, PhD., členka Správnej rady Nadácie Výskum Rakoviny

doc. MUDr. Katarína Rejleková, PhD., vedecký sekretár Národného onkologického ústavu; II. Onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava

Mgr. Andrea Bábelová, PhD., vedecká pracovníčka a členka Vedeckej rady Biomedicínskeho centra SAV, v.v.i., Bratislava

Mgr. Lucia Messingerová, PhD., vedecká pracovníčka Centra biovied SAV, v. v. i., Bratislava; výskumníčka STU Bratislava

Mgr. Božena Smolková, PhD., vedecká pracovníčka a členka Vedeckej rady Biomedicínskeho centra SAV, v.v.i., Bratislava

Podujatie podporili

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR