2024 2022 2022 eng 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008

Nadácia Výskum Rakoviny sa v roku 2008 rozhodla pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny vyhlásiť celoslovenskú Súťaž mladých onkológov v oblasti základného a klinického onkologického výskumu.

Cieľom súťaže je umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti výskumu nádorových ochorení a poskytnúť im možnosť prezentovať svoj záujem, vedomosti, idey, ale aj výsledky práce verejne pred odbornou hodnotiacou komisiou. Touto formou poskytuje nadácia mladým záujemcom o riešenie onkologických problémov možnosť získať nové poznatky, skúsenosti, konfrontovať výsledky svojej experimentálnej práce s výsledkami iných a príležitosť nadviazať nové kontakty a spoluprácu s mladými i staršími, skúsenejšími kolegami. Súťaž mladých onkológov naučí vystupovať pred odborníkmi a obhájiť výsledky svojej práce. Najlepšie 3 práce v každej kategórii nadácia odmeňuje.

Súťaží sa v štyroch kategóriách: Kategória Študent strednej školy, Študent vysokej školy, Študent vysokej školy-doktorand a v kategórii Mladý vedecký pracovník do 35 rokov s ukončeným PhD. štúdiom.

Od roku 2008, roku založenia tradície súťaže, účastníci vo svojich prezentáciách dokázali, že v onkologickej problematike majú prehľad a onkologickému výskumu by sa v budúcnosti mnohí chceli venovať profesionálne. Ukázali, že sa vedia orientovať v najnovších vedeckých poznatkoch, a čo je cenné, priniesli do vedeckej práce svoj pohľad, nové myšlienky a podnety pre ďalší rozvoj medicíny aj v prospech pacientov. Dokázali schopnosť prezentovať výsledky svojej práce na vysokej odbornej aj technickej úrovni.

Súťaž býva pravidelne vyhlasovaná v dvojročných intervaloch.
V roku 2020 nadácia pripraví už 7. ročník Súťaže mladých onkológov.

Galakoncert pri príležitosti slávnostného vyhlásenia SMO 2008

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o odovzdanie získaných cien sa uskutočnilo v
Slovenskom rozhlase pred večerným koncertom, slovenskou premiérou mystického oratória JánaValacha Klepáč/Zvon.

Súťaž mladých onkológov

Roku 2008 Nadácia Výskum Rakoviny pri príležitosti druhého Dňa výskumu rakoviny 7. marca vyhlásila v oblasti základného a klinického onkologického výskumu 1. ročník Súťaže mladých onkológov. V spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV oslovila mladých nádejných adeptov vedy a poskytla im možnosť stretnúť sa so svojimi rovesníkmi s podobnými záujmami, prezentovať svoje práce pred odborným publikom, konfrontovať svoje vedomosti z tak dôležitej oblasti akou je onkológia a získať niektoré z ocenení. Súťažiť sa bude v dvojročných intervaloch.
Do súťaže sa prihlásilo 27 záujemcov z Košíc (15), Martina (2), a Bratislavy(10), z lekárskych a prírodovedeckých fakúlt, zo SAV, z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a stredných škôl. Súťažné práce hodnotila odborná komisia. Víťazné práce boli odmenené finančne, vecným sponzorským darom spoločnosti Tesco Stores, a.s., a odbornými knižnými publikáciami.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o odovzdanie získaných cien sa uskutočnilo v
Slovenskom rozhlase pred večerným koncertom, slovenskou premiérou mystického oratória JánaValacha Klepáč/Zvon.

Víťazmi jednotlivých súťažných kategórií sa stali:
Kategória Stredoškolák
1.miesto: Marek Karman, Gymnázium Tomášiková, Bratislava
2. miesto: Michal Zajaček, Evanjelické lýceum, Bratislava

Kategória Študent vysokej školy
1. miesto: Michal Pastorek, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
2. miesto: Diana Búzová, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
3. miesto: Lucia Ječková, Prírodovedecká fakulta UJPŠ, Košice
4. miesto: Dana Petrovajová, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
5. miesto: Ivana Uhrínová, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Kategória Mladý výskumník do 30 rokov
1. miesto: Anna Ohraďanová, Virologický ústav SAV, Bratislava
2. miesto: Jaromír Mikeš, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
3. miesto: Vladimíra Sadloňová, Jesséniova lekárska fakulta UK, Martin
4. miesto: Martina Čižmáriková, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
5. miesto: Lenka Gibalová, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

Členovia odbornej hodnotiacej komisie:
RNDr. Jozef Bízik, DrSc., predseda ÚEO SAV
doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc. Lekárska fakulta UK
doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. Virologický ústav SAV
MUDr. Michal Mego, PhD. Národný onkologický ústav
prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. Onkologický ústav sv. Alžbety
prof..MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. Onkologický ústav sv. Alžbety
doc. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. Prírodovedecká fakulta UJPŠ Košice
Mgr. Janka Alexyová Evanjelické lýceum, Bratislava
RNDr. Ditta Abrhámová Gymnázium Tomášiková, Bratislava

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR