2024 2022 2022 eng 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008

SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2018

+ galakoncert Close Harmony Friends

Nadácia Výskum Rakoviny v rámci Dňa výskumu rakoviny organizovala 7. marca 2018 už  6. ročník Súťaže mladých onkológov v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie BMC SAV, Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine a Martinským centrom pre biomedicínu BioMed Martin. Súťaž mladých onkológov sa uskutočnila v prednáškových sálach BioMedu. Súťaž otvorila slávnostným príhovorom prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny M. Klobušická, súťažiacim sa prihovorili dekan Lekárskej fakulty UK V Martine prof. MUDr. Ján Danko, CSc. a riaditeľka Martinského biomedicínskeho centra prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

Do súťaže sa prihlásilo 39 účastníkov z Bratislavy, Košíc, Martina, Šurian, Prešova a Šale. Do kategórie Študent strednej školy sa prihlásili 4 súťažiaci, do kategórie Študent vysokej školy 4 súťažiaci. V kategórii doktorandov bolo prihlásených  18 záujemcov o súťaž, v kategórii postdoktorandov 13 súťažiacich.

V kategórii Študent strednej školy súťažili:

 • Matúš Mlynár, Bratislava
 • Simona Tináková a. Katarína Tamaškovičová, Šurany
 • Paulína Holotová, Šaľa
 • Jana Čorňáková, Prešov

V kategórii Študent vysokej školy súťažili:

 • Barbora Kvokačková,BA. Prír.FUK
 • Anna Marková, BA, LFUK
 • Adriana Furdová, BA, LFUK
 • Daniela Vargová, Martin, JLF

V kategórii Študent vysokej školy  – doktorand súťažili:

 • RNDr. Ivana Kašubová, BioMed Martin
 • Mgr. Katarína Zelinová, BioMed Martin
 • Mgr. Barbora Váňová, BioMed Martin
 • RNDr. Bibiana Malicherová, BioMed Martin
 • Ing. Soňa Uramová, BioMed Martin
 • Mgr. Marianna Jagelková, BioMed Martin
 • RNDr. Barbora Fecková, Ústav biol. a ekol. vied, PrF UPJŠ
 • RNDr. Erika Szentpéteriová, Ústav biol. a ekol. vied, PrF UPJŠ
 • RNDr. Jana Vargová, Ústav biol. a ekol. vied, PrF UPJŠ
 • RNDr. Mgr. Martin Majerník, Ústav biol. a ekol. vied, PrF UPJŠ
 • Mgr. Peter Takáč, Úśtav farmakológie LF UPJŠ
 • Ing. Silvia Schmidtová, ÚEO BMC SAV
 • Mgr. Radivojka Vulić, Virologický ústav BMC SAV
 • MUDr. Kristína Klučková, Imunologický ústav LF UK
 • Martina Barnová, ÚEO BMC SAV
 • Mgr. Lukáš Jakl, ÚEO BMC SAV

V Kategórii Mladý výskumník do 35 rokov s ukončeným PhD. štúdiom súťažili:

 • RNDr. Anna Farkašová, PhD., MBC, s.r.o.,Martin
 • MUDr. Marcela Ňachajová, PhD.,  JLF Martin
 • Mgr. Sandra Meršaková, PhD., BioMed Martin
 • Mgr. Karin Jašek, PhD., BioMed Martin
 • MUDr. Barbora Zoľáková, PhD.,  BioMed Martin
 • RNDr. Terézia Kisková, PhD., Ústav biol.a ekolog vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
 • RNDr. Ivana Špaková, PhD., LF UPJŠ
 • RNDr. Martin Kello, PhD., Ústav farmakológie,  LF UPJŠ
 • Mgr. Veronika Borbélyová, PhD., Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
 • RNDr. Erika Ďuriníková, PhD., ÚEO BMC SAV
 • RNDr. Zuzana Šestáková, PhD., ÚEO BMC SAV
 • MUDr. Michal Chovanec, PhD.,  NOÚ, OKOD
 • MUDr. Lucia Géczová, PhD.,  Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH

Členovia odbornej hodnotiacej komisie
Kategória Študent strednej školy,  Študent vysokej školy a Kategória Mladý vedecký pracovník do 35 rokov s ukončeným PhD. štúdiom 
prof. RNDr. Peter Račay, PhD. BioMed Martin
doc. RNDr. Peter Pristaš, PhD.  Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
RNDr. Jozef Bízik, DrSc., SAV Ústav experimentálnej onkológie BMC

Kategória Študent vysokej školy – doktorand 
Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. BioMed Martin
RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ      Košice
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. Ústav experimentálnej onkológie   BMC SAV

Hodnotila sa forma spracovania a spôsob prezentácie. Hodnotiaca komisia vybrala z každej súťažnej kategórie tri víťazné príspevky, ktorých autori boli odmenení finančnou, resp. vecnou cenou.

Víťazmi jednotlivých súťažných kategórií sa stali:

Študent strednej školy:
1. miesto: Jana Čorňáková, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 1, Prešov
2. miesto: Paulína Holotová, Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa
3. miesto: Matúš Mlynár,Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Motivačná cena: Simona Tináková a Katarína Tamaškovičová, Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany

Študent vysokej školy:
1. miesto: Barbora Kvokačková, Prírodovedecká fakulta UK, Katedra Molekulárnej biológie, Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava
2. miesto: Adriána Furdová, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Klinika oftalmológie LF UK a Univerzitnej Nemocnice Bratislava
3. miesto: Daniela Vargová, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia onkológia, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Univerzitná nemocnica, Martin
Motivačná cena: Anna Marková – Lekárska fakulta UK, Bratislava

Študent vysokej školy – doktorand:
1. miesto RNDr. Jana Vargová, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
2. miesto RNDr.Ivana Kašubová, Martinské centrum pre biomedicínu Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Divízia onkológia, Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Ústav molekulovej biológie JLF UK
3. miesto Ing. Silvia Schmidtová, Laboratórium molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava

Mladý vedecký pracovník do 35 rokov s ukončeným  PhD. štúdiom
miesto MUDr.Michal Chovanec, PhD., Národný onkologický ústav Jednotka translačného výskumu LF UK a NOÚ Bratislava
miesto Mgr.Erika Ďuriníková, PhD., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava
miesto Mgr.Sandra Meršaková, PhD., Martinské centrum pre biomedicínu BioMed, Divízia Onkológia, Jesseniova lekárska fakulta, Martin.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR