2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Projekt Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny, ktorého konanie určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny).

Globálna aktivita Svetový deň proti rakovine sa každoročne usiluje o záchranu miliónov úmrtí, ktorým sa dá zabrániť – zvyšovaním povedomia a vzdelávaním o rakovine, pripomínaním vládam a povzbudzovaním jednotlivcov na celom svete, aby prijali opatrenia proti tejto chorobe.

V roku 2018 sme zavŕšili trojročný cyklus aktivít, ktoré sú zastrešené heslom „Dokážeme. Dokážem.“ Pretože heslo má osloviť ľudí na rôznych pracovných pozíciach a v celom spektre spoločenského diania, člení sa ďalej na 19 podskupín aktivít, aby si každý mohol vybrať oblasť podpory podľa svojho zamerania, schopností a možností. A tak si možeme vybrať aktivitu, ktorú vystihuje napríklad heslo „Dokážeme nadchnúť k činom a vykonať ich“, alebo „Dokážeme vytvoriť zdravé mestá“ – pracoviská a školy nevynímajúc, „Dokážeme predchádzať rakovine“, ale aj „Dokážem, aby bol počuť môj hlas“, alebo „Dokážem zvoliť si zdravý životný štýl“ atď.

V súlade s ideou Svetového dňa proti rakovine organizuje už po deviatykrát Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV edukačno-popularizačný projekt Vedecké dielne onkológia (VDO). V rámci projektu chceme upriamiť pozornosť na potrebu onkologickej prevencie na všetkých jej stupňoch – od vyhýbania sa škodlivým vplyvom fajčenia, fyzickej nečinnosti, nezdravému jedlu cez preventívne prehliadky až po zvládanie stresu a zvolenia si zdravého životného štýlu. Mnohé tieto súvislosti sú podložené vedeckými výsledkami, ale v onkológii je stále veľa neznámeho, ktoré čaká na objasnenie, prípadne na prevratný objav. Práve výskum považuje nadácia za rozhodujúci faktor, či sa naplnia nepriaznivé predpovede vývoja chorobnosti, alebo tento nárast zastavíme. Veríme, že aj medzi dnešnými gymnazistami na Slovensku sú budúci vedci a lekári, ktorí majú potenciál osobne prispieť k naplneniu vízie kontroly onkologického ochorenia. Tí, ktorí majú iné predstavy o vlastných profesných preferenciách, majú rovnako dôležité miesto na ceste k tejto vízii – starať sa o svoje zdravie, lebo NIE JE TO MIMO NÁS.

Viac o aktuálnom ročníku nájdete na stránke www.sss421.sk

GALAKONCERT KU DŇU VÝSKUMU RAKOVINY 2017

Tretíkrát mimo Bratislavy! V kúpeľnom meste Bojnice zorganizovala Nadácia Výskum rakoviny Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny pod záštitou primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma v utorok  7. marca 2017 o 17.30 hod. v Kultúrnom centre Bojnice na Hurbanovom námestí.

V úvode koncertu privítal všetkých prítomných na pôde masta Bojnice primátor František Tám. Osobitne uvítal ministra školstva, vedy, výskumu a športu pána Petra Plavčana a podpredsedu Trančianskeho samosrrávneho kraja pána Richarda Takáča.

Prezidentka Nadácie Výskum rakoviny Margita Klobušická priblížila význam Dňa výskumu rakoviny a vysvetlila symbol dňa – snežienku.
Pán minister Peter Plavčan ocenil činnosť Nadácie Výskum rakoviny slovami:  „Vysoko oceňujem edukačno-popularizačné aktivity Nadácie Výskum rakoviny a Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV zamerané na žiakov gymnázií. Vnímam ich ako vítané a efektívne spojenie osvety v oblasti prevencie onkolo   gických ochorení a súčasne popularizácie ich výskumu, ako jednej z možných ciest kariérneho uplatnenia sa mladých ľudí.“

Súčasťou programu bolo vyhodnotenie účastníkov 7. ročníka vedeckých dielní – onkológia z radov poslucháčov-študentov aj lektorov-prednášateľov.
Autor projektu Ján Sedlák najprv vyžreboval z radov vyše tisícky účastníkov dielní dvoch (zatiaľ anonymných) študentov a jedno gymnázium:

NVR432, Gymnázium Angely Merici, Trnava – Stručný etymologický slovník slovenčiny, s venovaním a podpisom autora diela Ľubora Králika
DM19, Súkromné gymnázium, Žilina a ZA1, Gymnázium Hlinská, Žilina – Základná a klinická imunológia, s venovaním a podpisom autora diela Milana Buca
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné – 7 zväzkov veľkej slovenskej všeobecnej encyklopédie Encyclopaedia Beliana

Z lektorov-doktorandov boli najúpešnejší na 3. mieste Lukáš Jakl (získal knihy Stručný etymologický slovník slovenčiny a Základná a klinická imunológia), na 2. mieste Erika Ďuriníková s rovnakými cenami. A cenu za 1. miesto od Kúpeľov Bojnice: víkendový pobyt v týchto kúpeľoch získal Pavel Košík.

Špeciálne poďakovanie za skvostnú spoluprácu vyslovuje Nadácia Výskum rakoviny pracovníkom Kultúrneho centra Bojnice na čele so Zlaticou Sedlákovou a Miroslavom Gálom a Bojnickému vínnemu domu (Lekýrovci).
Partneri galakoncertu: Kultúrne centrum Bojnice, Kúpele Bojnice, a.s., VEDA vydavateľstvo SAV, ADE performance, s. r. o.
Mediálni partneri: RTV Prievidza, Rádio Beta, regionálne noviny Prievidzsko.

Programom sprevádzal Ján Juráš.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR