Súťaž mladých onkológov 2016

POZVÁNKA

Nadácia Výskum Rakoviny

v spolupráci s

Ústavom experimentálnej onkológie SAV

Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach

vyhlasujú pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2016

Súťaž mladých onkológov

o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu.

 

S cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu Nadácia Výskum Rakoviny vyhlásila 7. marec každoročne za Deň výskumu rakoviny s hlavným posolstvom: Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!

Pri tejto príležitosti srdečne pozývame študentov a mladých vedcov na stretnutie a prezentáciu svojich vedomostí, ideí a výsledkov v oblasti výskumu nádorových ochorení.

Podmienky súťaže:

Súťaž sa bude konať v troch kategóriách (študent strednej školy, študent VŠ, mladý výskumník do 35 rokov). Do súťaže budú zaradené práce vo forme prednášok na základe posúdenia ich súhrnov (abstraktov), ktoré budú zaslané elektronickou formou na   margita.klobusicka@savba.sk, resp. prezident@nvr.sk do 15. februára 2016 a budú spĺňať nasledovné kritériá:

• vek autora do 35 rokov vrátane, občianstvo SR

• prednáška v oblasti základného, aplikovaného, klinického výskumu v onkológii, ako aj práce prehľadné (teoretické, review)

• rozsah súhrnu maximálne 1 strana formátu A4

Predložené súhrny prác posúdi odborná komisia, ktorú budú tvoriť zástupcovia pracovísk SAV, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Nadácie Výskum Rakoviny a odborníci z klinických pracovísk. Pri výbere prác do súťaže sa bude brať do úvahy aktuálnosť problematiky a prínos k ďalšiemu výskumu v odbore. Oznámenie o prijatí resp. neprijatí do súťaže bude doručené po uzávierke prihlášok do 20. februára 2016.

Prezentácia vybraných prác sa uskutoční dňa 9. marca 2016.

Miesto konania: Historická aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, Košice.

Autorom bude poskytnutý časový priestor 10 minút na prednášku a 5 minút na diskusiu. Hodnotená bude aj forma spracovania a spôsob prezentácie.

Organizačný výbor súťaže si vyhradzuje právo pri väčšom počte prihlásených zaradiť prednášku súťažiaceho formou posterového oznámenia.

Odborná komisia vyberie z každej súťažnej kategórie tri víťazné príspevky, ktorých autori budú odmenení finančnou, resp. vecnou cenou.

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční večer dňa 9. marca 2016 na koncerte pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny. Ocenené práce budú zverejnené na web stránke Nadácie Výskum Rakoviny (www.nvr.sk) a Ústavu experimentálnej onkológie SAV (www.exon.sav.sk).

Tu je prihláška do súťaže: Prihláška do Súťaže mladých onkológov 2016

Podrobnejšie informácie: prezident@nvr.sk alebo margita.klobusicka@savba.sk