SYMPÓZIUM INTEGRATÍVNA ONKOLÓGIA

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine a 25. výročia svojho vzniku organizuje Nadácia Výskum Rakoviny sympózium o význame psychologickej podpory a správnej výživy v prevencii a liečbe onkologického pacienta, ktoré sa koná dňa 16. januára 2019 o 10.00 hod. v zasadačke areálu SAV na Patrónke, Dúbravská cesta 9, Bratislava. Hlavným prednášajúcim je Robert Enright, profesor edukačnej psychológie na Wisconsin-Madison University, nominant na Templetonovu cenu a Nobelovu cenu za mier v roku 2018.

V súlade so zámermi Svetového dňa proti rakovine vystúpi na sympóziu spektrum rečníkov so zameraním na oblasť psychológie a výživy, aby zdôraznili ich význam v prevencii a liečbe onkologického pacienta, ale aj potreby výskumu v tejto problematike. Konanie sympózia reflektuje významné skutočnosti roka 2018, keď ASCO (Americká spoločnosť pre klinickú onkológiu) zaradila metódy integratívnej terapie na základe odporúčaní Spoločnosti pre integratívnu onkológiu (SIO) ako súčasť liečebnej a následnej starostlivosti pre pacientov s karcinómom prsníka; IARC (International Agency for Research on Cancer) označila konzumáciu výrobkov zo spracovaného mäsa za karcinogén, konzumáciu červeného mäsa za pravdepodobný karcinogén a EPIC štúdia dokázala súvislosť medzi zvýšeným rizikom výskytu niektorých typov rakoviny a nízkou nutričnou kvalitou konzumovaných potravín.

Nadácia Výskum Rakoviny týmto nadväzuje na svoje predošlé aktivity, ktorými chce upriamiť pozornosť jednotlivcov, spoločnosti, ale aj decíznej sféry na význam výskumu pre klinickú prax a potrebu kontinuálneho financovania transdisciplinárnych projektov v oblasti translačného výskumu. Aj preto sú partnermi nadácie v tejto aktivite na pôde Slovenskej akadémie vied jej dve organizácie – Biomedicínske centrum SAV a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Naplnenie týchto cieľov má potenciál znižovať rozdrobenosť výskumu, podporovať synergický účinok spoluprác a jasné zacieleniu výskumu a praxe na onkologického pacienta.

Dátum a čas konania: 16. január 2019, 10.00 hod
Miesto konania: zasadačka areálu SAV na Patrónke, Dúbravská cesta 9, Bratislava; 48.169865, 17.070551

Profily prednášajúcich, ako aj možnosť bezplatného prihlásenia sa na sympózium – www.sss421.sk/aktivity/sympozium-integrativna-onkologia

Sympózium vedie: RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

Program prednášok:

SEKCIA I

Úloha psychológie v onkologickej prevencii a liečbe

Mgr. Lucia Martinčeková, PhD.
vedecká pracovníčka, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Odpustenie u onkologických pacientov – aktuálny stav poznania a možnosti aplikácie

PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.
klinický psychológ, Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB
Možnosti napĺňania potrieb onkologických pacientov z pohľadu psychológa

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
vedúci organizačnej zložky, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Zmysel života v kontexte zvládania onkologického ochorenia

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
profesor, Fyziologický ústav LF UK, vedúci vedecký pracovník Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV
Psychoneuroimunológia nádorových chorôb – východiská a perspektívy

prof. Robert Enright
profesor psychológie, University of Wicsonsin-Madison, Department of Educational Psychology, USA, nominant na Templetonovu cenu a Nobelovu cenu za mier v roku 2018
State of the Art Lecture on Forgiveness Therapy

 

SEKCIA II

Výživa v prevencii a onkologickej liečbe

 

MUDr. Janka Zálešáková
predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov, viceprezidentka a reprezentant ESPA v Platforme Európskej komisie pre výživu, pohybovú aktivitu a zdravie
Výživa v prevencii onkologických chorôb – Nedocenená? Preceňovaná? Mystifikovaná?

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
klinický gastroenterológ, Onkologický ústav sv. Alžbety
Výživa a rakovina: vplyv stravy na riziká a na prevenciu zhubných nádorov

MUDr. Mária Novisedláková
klinický onkológ, Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Význam výživy u onkologického pacienta

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, PhD.
Mendelova univerzita v Brne, Agronomická fakulta
Možná kontaminace masných výrobků estery kyseliny ftalové

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Výsledky úradnej kontroly potravín z hľadiska zdravotnej bezpečnosti na Slovensku

RNDr. Jozef Bízik, DrSc.
vedúci vedecký pracovník na BMC-SAV organizačná zložka Ústav experimentálnej onkológie, spoluzakladateľ neziskovej organizácie Nadácia Výskum Rakoviny

Foto: Veronika Zahradníková

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR