BIOMEDICÍNA 21. STOROČIA – VÝSKUM A LIEČBA NÁDOROV A OKRÚHLY STÔL

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Nadácia Výskum Rakoviny a Jesseniova lekárska fakulta UK so sídlom v Martine zorganizovali dňa 1. februára 2018 o 9.30 hod. v Aule Magna JLF UK Malá Hora 4A, Martin pri príležitosti 25. výročia vzniku Nadácie Výskum Rakoviny a Svetového dňa boja proti rakovine konferenciu Biomedicína 21. storočia – Výskum a liečba nádorov. Účastníci Okrúhleho stola v nadväznosti na prezentované konferenčné príspevky diskutovali o stave, úrovni a potrebách súvisiacich s trendmi preventívnej a personalizovanej medicíny, včasnej a efektívnej diagnostiky.

V rámci konferencie Biomedicína 21. storočia – výskum a liečba nádorov sa konala diskusia o prioritách smerovania onkologického výskumu a zdravotnej starostlivosti o onkologického pacienta.
Účastníci Okrúhleho stola v nadväznosti na prezentované konferenčné príspevky diskutovali o stave, úrovni a potrebách súvisiacich s trendami preventívnej a personalizovanej medicíny, včasnej a efektívnej diagnostiky. V tomto kontexte konštatovali, že inštitúcie, klinické a tiež vedecko-výskumné, sú finančne poddimenzované, s početnými čiastkovými projektami. Riešením situácie by mohlo byť vytvorenie koordinačnej autority v onkologickom výskume, napr. prostredníctvom Národného onkologického inštitútu a otvorenie štátneho programu pre onkológiu, s cieleným prepojením laboratórneho a klinického výskumu, v spolupráci lekárskych fakúlt, akademických a medicínskych pracovísk. Ďalšie možnosti zahŕňajú špecifikáciu výskumných priorít s tematickými grantovými výzvami agentúr, priamu podporu budovania infraštruktúry v rámci akademických onkologických pracovísk typu biobankingu, jednotiek translačného výskumu a oddelení klinických štúdií.
Ďalšou témou diskusie bol alarmujúci stav týkajúci sa vysokého výskytu nádorov zažívacieho traktu, a to najmä pankreasu a hrubého čreva, na Slovensku. Výsledky štúdií naznačujú na príčinnú súvislosť so životosprávou a kvalitou potravín. Jedným z riešení tohto stavu je posilnenie spoluzodpovednosti občanov za starostlivosť o svoje zdravie, či už intenzívnejším využívaním preventívnych prehliadok, preferenciou výberu kvalitných potravín, alebo akceptovaním zdravého životného štýlu.

Účastníci Okrúhleho stola

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.: štátny tajomník MZ SR, klinický onkológ

Ing. Erika Jurinová: predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Ing. Milan Petrovič: reprezentant pacientov, konzultant Slovenskej myelómovej spoločnosti

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.: profesor onkológie, prednosta I. onkologickej kliniky LF UK a OÚSA

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.: profesor onkológie, prednosta II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ

MUDr. Elena Kavcová, PhD.: členka Generálnej rady LPR, FN Martin

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.: prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium UPJŠ v Košiciach, člen správnej rady NVR

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.: dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, popredný odborník v oblasti neurochirurgie, dlhoročný prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UK a UN v Bratislave

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.: dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.: patológ, vedúci Expertízneho konzultačného centra bioptickej diagnostiky lymfoidných nádorových ochorení a ďalších zriedkavých ochorení v SR

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA: farmakoekonóm, člen predsedníctva Rady vysokých škôl SR

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.: vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV

Ing. Eva Kováčová: výkonná riaditeľka LPR

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR