WORLD CANCER DAY BOJNICE 2023

2023 2022 2021 2020 2019 2018

Diskusia expertov za okrúhlym stolom

Starostlivosť patrí všetkým – Close the Care Gap

Cieľom kampane Svetového dňa proti rakovine (WCD2023) je budovanie povedomia o skutočnosti, že napriek úžasnému pokroku existujú rozdiely v dostupnosti prevencie, diagnostiky a liečby rakoviny. Z globálneho, celosvetového hľadiska je realita taká, že to, kto ste a kde žijete, môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.

Analýza celosvetových údajov publikovaná v časopise Lancet v roku 2022 dospela k záveru, že takmer 45-im percentám rakoviny je možné predísť.

Ako je to s dostupnosťou prevencie, diagnostiky a liečby rakoviny na Slovensku? Čo sme dosiahli a v ktorých oblastiach je potrebné urobiť viac? Môžeme sa poučiť z príkladov zo zahraničia?

Opýtali sme sa expertov počas stretnutia za okrúhlym stolom dňa 4. februára 2023 o 11.00 h v Bojniciach.

Pýtal sa RNDr. Ján Sedlák, DrSc., člen Správnej rady Nadácie Výskum Rakoviny, prítomní poslucháči a cez slido aj diváci on-line vysielania.

Pozrite si záznam diskusie

Tematické okruhy diskusie za okrúhlym stolom „Starostlivosť patrí všetkým“

Prevencia – 11:05
S. Čierniková, V.Chlebcová, L. Sekelský, J. Ukropec, B. Ukropcová, E. Vlčková

Príklady zo zahraničia – 11:55
R. Crevenna, M. Crhová, M. Lekárová

Pohľad lekárov – vedcov onkologických kliník – 12:30
Ľ. Drgoňa, S. Špánik, P. Lukačko

Abecedný zoznam expertov:

Univ. Prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MMSc., Univerzitná klinika telovýchovného lekárstva, rehabilitácie a pracovného lekárstva, Lekárska univerzita Viedeň /AKH Viedeň, Rakúsko

Mgr. Marie Crhová, asistentka, Katedra pohybových aktivít a zdravia, Masarykova univerzita, Brno

RNDr. Soňa Čierniková, PhD., koordinátorka výskumných a vzdelávacích projektov, Národný onkologický inštitút, Bratislava, vedecká pracovníčka, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Bratislava

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM, prednosta, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

Mgr. Veronika Chlebcová, PhD., odborná asistentka, Ústav klinickej psychológie, FPs PEVŠ, Bratislava

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava

MUDr. Monika Lekárová, odborná pracovníčka, Ústav lekárskej psychológie a psychosomatiky, Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

MUDr. Pavol Lukačko, primár, Oddelenia brachyterapie, Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava

MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka, Národný onkologický inštitút, NOÚ Bratislava

Ing. Lukáš Sekelský, PhD., riaditeľ, Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet), Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava

prof. MUDr. Marek Svoboda, PhD., riaditeľ, Masarykov onkologický ústav, Brno

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prednosta, Interná klinika VŠZaSP a OÚSA, Bratislava

prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., vedúca Centra výskumu pohybovej aktivity, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Bratislava

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., vedúci vedecký pracovník, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Bratislava

MUDr. Emília Vlčková, Centrum paliatívnej starostlivosti, mobilný hospic neziskovej organizácie Sv. Lujza, n.o., Handlová

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR