2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Naplnená sála Domu umenia v Košiciach zažila krásny večer s rôznymi hudobnými žánrami pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny v stredu 9. marca 2016.

Medzi početnými divákmi boli aj riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV profesorka RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie BMC Mgr. Lucia Kučerová, PhD., prorektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika profesor RNDr. Peter Fedoročko, CSc., emeritný rektor UPJŠ profesor MUDr. Ladislav Mirossay DrSc., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. z Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ a ďalší vzácni hostia.
Úvod koncertu patril významnej kultúrnej inštitúcii Štátna filharmónia Košice a jej riaditeľovi PaedDr. Mgr. Art. Júliusovi Kleinovi, ktorých prijala Nadácia Výskum rakoviny, prostredníctvom jej prezidentky RNDr. Margity Klobušickej, CSc. a správkyne Ing. Eriky Chudějovej do svojho Kruhu priateľov za dlhoročnú výbornú spoluprácu a priateľstvo.
Hudobnú časť koncertu „odštartoval“ sláčikový orchester Musica Cassovia s umeleckým vedúcim Marošom Potokárom nádhernými dielami barokových majstrov Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho.

Po krásnej hudbe nastala chvíľa napätie medzi účastníkmi Súťaže mladých onkológov, pretože moderátor Ján Juráš vyzval vedúcich členov hodnotiacich komisií, aby ocenili najlepších z najlepších súťažiacich. Priebeh oceňovania popisujeme v samostatnom článku.

Po prestávke nastal rozruch príchodom slávneho cimbalistu orchestra Cigánski diabli Ernesta Šarkӧziho, ktorý brilantným sólom uviedol vystúpenie tohto svetoznámeho súboru. A ten nesklamal ani v Košiciach. Cigánske piesne sa striedali s ruskými ľudovými, zaznela aj úprava predohry k opere Carmen, či známej populárnej piesne Those were the Days My Friends. Po neutíchajúcich ováciách nasledovali pravdaže aj prídavky.

Ďakujeme pracovníkom Domu umenia na čele s riaditeľom Štátnej filharmónie Košice Júliusom Kleinom, skvelým umelcom, nadšenému publiku, dievčatám z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského, aj všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky (431 €).

Text: Ján Juráš
Foto: Katarína Sedláková

KONCERT DUCHOVNEJ HUDBY KU DŇU VÝSKUMU RAKOVINY

Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny sa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach uskutočnil nádherný Koncert duchovnej hudby.
V programe zloženom z diel majstrov rôznych období (renesancia, barok,…) účinkovali dómsky organista Martin Vernanský a Zbor sv. Cecílie pod taktovkou Viliama Gurbala. Pôsobivými príhovormi oslovili hojné publikum dekan Mons. ThLic. František Šándor, farár farnosti sv. Alžbety a prezidentka Nadácie Výskum rakoviny RNDr. Margita Klobušická, CSc.
Ďakujeme farnosti sv. Alžbety, vzácnym účinkujúcim, skvelému publiku, dievčatám z Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského a darcom, ktorí prispeli do našej zbierky sumou 471 €.

Text: Ján Juráš
Foto: Katarína Sedláková

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR