2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014

DEŇ VÝSKUMU RAKOVINY 2017 V BOJNICIACH

Na pôde Kúpeľov Bojnice v utorok 7. marca 2017 lídri vedeckých tímov z univerzít a Slovenskej akadémie vied predstavili možnosti transdisciplinárnej spolupráce zástupcom médií aj verejnosti.

Na tlačovej konferencii pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 7. marca 2017 predstavili poprední vedeckí pracovníci platformu SSS21 na riešenie problematiky odliečených onkologických pacientov.

Cieľom platformy SSS21 je zvyšovanie kvality života odliečených onkologických pacientov (cancer survivors) pomocou inovatívnych postupov založených na multidisciplinárnej a transdisciplinárnej spolupráci podnikateľského sektora reprezentovaného Kúpeľami Bojnice, a.s. s akademickou sférou v oblasti prevencie, primárne v rehabilitácii, vnímanej komplexne ako holistický prístup na dosiahnutie tohto cieľa. Ďalším záväzkom je vytvorenie podmienok pre dlhodobú spoluprácu s organizáciami združujúcimi onkologických pacientov pri príprave a realizácii projektov (participatívny výskum), poskytovanie si vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní spoločných projektov, ako aj spolupráca nad rámec takýchto spoločných projektov.

Tlačovú konferenciu viedol RNDr. Jozef Bizik, DrSc.

Účastníci:
prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., dekan Filozofickej fakulty TU v Trnave

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

prof. Ing. Špánik Pavol, PhD. dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline

Mgr. Lucia Kučerová, PhD., vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV

RNDr. Margita Klobušická, CSc., prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny

Ing. Dana Dimitrovová, zástupkyňa Klubu pacientov Slovenskej myelómovej spoločnosti

MUDr. Mária Slezáková, hlavný lekár Kúpele Bojnice, a.s.

Členmi platformy SSS21 sú organizácie:
Kúpele Bojnice a.s.

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Trnavská univerzita v Trnave

Nadácia Výskum Rakoviny

Žilinská univerzita v Žiline

 

Tlačová správa TASR

Reportáž RTV Prievidza z TK

 

Minisympózium bolo prvou spoločnou aktivitou novovzniknutej platformy SSS21 (Slovak Smart Spa for 21th century) spolupracujúcich vedecko-výskumných organizácii na čele s Kúpele Bojnice, a.s. s cieľom zvyšovať kvalitu života odliečených onkologických pacientov pomocou inovatívnych postupov založených na multidisciplinárnej a transdisciplinárnej spolupráci podnikateľského sektora a akademickej sféry v oblasti prevencie – primárne v rehabilitácii vnímanej komplexne ako holistický prístup na dosiahnutie zlepšenia kvality života. Jedným zo záväzkov členov je aj vytvorenie podmienok pre dlhodobú spoluprácu s organizáciami združujúcimi onkologických pacientov pri príprave a realizácii projektov, v súlade s princípami participatívneho výskumu. Minisympózium organizovala Nadácia Výskum Rakoviny, propagátor vedeckého výskumu v oblasti terciárnej prevencie u onkologických pacientov.e v oblasti komplexnej onkologickej rehabilitácie.

GALAKONCERT KU DŇU VÝSKUMU RAKOVINY 2017

Tretíkrát mimo Bratislavy! V kúpeľnom meste Bojnice zorganizovala Nadácia Výskum rakoviny Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny pod záštitou primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma v utorok  7. marca 2017 o 17.30 hod. v Kultúrnom centre Bojnice na Hurbanovom námestí.

V úvode koncertu privítal všetkých prítomných na pôde masta Bojnice primátor František Tám. Osobitne uvítal ministra školstva, vedy, výskumu a športu pána Petra Plavčana a podpredsedu Trančianskeho samosrrávneho kraja pána Richarda Takáča.

Prezidentka Nadácie Výskum rakoviny Margita Klobušická priblížila význam Dňa výskumu rakoviny a vysvetlila symbol dňa – snežienku.

Pán minister Peter Plavčan ocenil činnosť Nadácie Výskum rakoviny slovami:  „Vysoko oceňujem edukačno-popularizačné aktivity Nadácie Výskum rakoviny a Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV zamerané na žiakov gymnázií. Vnímam ich ako vítané a efektívne spojenie osvety v oblasti prevencie onkolo   gických ochorení a súčasne popularizácie ich výskumu, ako jednej z možných ciest kariérneho uplatnenia sa mladých ľudí.“

Súčasťou programu bolo vyhodnotenie účastníkov 7. ročníka vedeckých dielní – onkológia z radov poslucháčov-študentov aj lektorov-prednášateľov.

Autor projektu Ján Sedlák najprv vyžreboval z radov vyše tisícky účastníkov dielní dvoch (zatiaľ anonymných) študentov a jedno gymnázium:

NVR432, Gymnázium Angely Merici, Trnava – Stručný etymologický slovník slovenčiny, s venovaním a podpisom autora diela Ľubora Králika

DM19, Súkromné gymnázium, Žilina a ZA1, Gymnázium Hlinská, Žilina – Základná a klinická imunológia, s venovaním a podpisom autora diela Milana Buca

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné – 7 zväzkov veľkej slovenskej všeobecnej encyklopédie Encyclopaedia Beliana

Z lektorov-doktorandov boli najúpešnejší na 3. mieste Lukáš Jakl (získal knihy Stručný etymologický slovník slovenčiny a Základná a klinická imunológia), na 2. mieste Erika Ďuriníková s rovnakými cenami. A cenu za 1. miesto od Kúpeľov Bojnice: víkendový pobyt v týchto kúpeľoch získal Pavel Košík.

Špeciálne poďakovanie za skvostnú spoluprácu vyslovuje Nadácia Výskum rakoviny pracovníkom Kultúrneho centra Bojnice na čele so Zlaticou Sedlákovou a Miroslavom Gálom a Bojnickému vínnemu domu (Lekýrovci).    

Partneri galakoncertu: Kultúrne centrum Bojnice, Kúpele Bojnice, a.s., VEDA vydavateľstvo SAV, ADE performance, s. r. o.

Mediálni partneri: RTV Prievidza, Rádio Beta, regionálne noviny Prievidzsko.

Programom sprevádzal Ján Juráš.

V BOJNICKÝCH KÚPEĽOCH BUDE PREBIEHAŤ VÝSKUM ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

S cieľom zvýšenia kvality ich života, primárne prostredníctvom rehabilitácie, vznikla v tejto súvislosti platforma SSS21, teda Slovak Smart Spa for 21th century.

Autor TASR

  1. marca 2017 14:20

Bojnice 9. marca (TASR)- V bojnických kúpeľoch bude v ako prvých na Slovensku prebiehať výskum onkologicky chorých pacientov, ktorí už absolvovali klinickú liečbu. S cieľom zvýšenia kvality ich života, primárne prostredníctvom rehabilitácie, vznikla v tejto súvislosti platforma SSS21, teda Slovak Smart Spa for 21th century. Jej iniciátorom je Nadácia Výskum Rakoviny (NVR) a zapoja sa do nej okrem kúpeľov i viaceré slovenské univerzity a Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (SAV). Platformu dnes predstavili zástupcovia dotknutých organizácií v Kúpeľoch Bojnice.

 

Ročne, ako dnes informovala NVR, pribudne na Slovensku 30.000 až 40.000 onkologicky chorých ľudí, pozitívnym signálom však je, že úmrtnosť na tieto ochorenia klesá. Platforma má za cieľ obsiahnuť asi 250.000 ľudí trpiacich rakovinou, zatiaľ kúpeľných klientov.

 

„Nadácia Výskum rakoviny tým, že v podstate má osvedčenie na realizáciu výskumu, rozmýšľala nad možnosťou, ako ho realizovať. Naskytla sa možnosť starať sa o odliečených pacientov aj prostredníctvom podnikateľskej sféry a vedecko-výskumných inštitúcií,“ povedala prezidentka NVR Margita Klobušická. Podnetom na vznik iniciatívy, ako ďalej ozrejmila, boli pacienti, ktorí sa dožadovali ďalšieho pochopenia a informovanosti, ako sa majú starať sami o seba.

 

„Našou snahou je, aby sa vlastne vytvorili multidisciplinárne tímy, ktoré sa pozrú spolu na ten problém rakoviny. O onkologického pacienta sa stará onkologický tím, či sú to internisti, chemoterapeuti, rádiológovia, potrebuje patológa. To znamená, že aj ten samotný výskum musí robiť nie jedna špecializácia, ale odborný tím. A je veľmi dobré, že sa podarilo presvedčiť univerzity, ktoré zdanlivo nesúvisia, dať dokopy. V zahraničí to už funguje, je to teda snaha o to, aby sme sa vyrovnali tomu, čo sa robí vo svete,“ konkretizoval Ján Sedlák, vedecký pracovník Biomedicínskeho centra SAV a člen správnej rady NVR.

 

Bojnické kúpele už so starostlivosťou o chorých pacientov s niektorými typmi rakoviny skúsenosti majú. Do výskumu, ktorý už bude pripravovaný na onkologických klinikách, budú v kúpeľoch zapojení pacienti trpiaci urologickými a gynekologickými onkologickými ochoreniami, ochoreniami pohybového aparátu, vrátane tých neurologických, uviedla hlavná lekárka Kúpeľov Bojnice Mária Slezáková. V rámci projektu sa budú inštitúcie podľa nej zaoberať rehabilitáciou, psychológiou, diétoterapiou pacientov.

 

„Zároveň sa budú merať určité parametre na začiatku tohto projektu, v jeho priebehu a po polroku, po roku po terapii, teda budeme zisťovať, aký je celkový stav pacienta. Toto by sa malo práve u nás riešiť a celý výskum by mal trvať zhruba päť rokov,“ ozrejmila. Účelom výskumu je pritom podľa Slezákovej zabezpečiť návrat pacienta do bežného života.

 

Členmi platformy SSS21 sú Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trnavská univerzita v Trnave, Žilinská univerzita v Žiline, Biomedicínske centrum SAV, Kúpele Bojnice a NVR.

Tlačová správa link: 

https://www.teraz.sk/zdravie/v-bojnickych-kupeloch-bude-prebiehat/248002-clanok.html

Twitter:

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.teraz.sk%2Fregiony%2Fv-bojnickych-kupeloch-bude-prebiehat%2F248002-clanok.html

 

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR