2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Nadácia Výskum Rakoviny a Národný onkologický inštitút zorganizovala 7. marca konferenciu

Kontinuum vedeckého výskumu zacielené na pacienta

pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny

Analýzy v rámci EU poukazujú na skutočnosť, že v onkológii čelia zdravotná starostlivosť, výskum a inovácie spoločným výzvam, ako je fragmentácia iniciatív a udržiavanie odstupu od dôležitých zainteresovaných strán (stakeholders).

Preto NVR a NOI, partneri v projekte ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) oslovili reprezentantov zainteresovaných strán vedy a výskumu na Slovensku s cieľom predstaviť zaujímavé témy v onkologickom výskume, možnosti aktívnej účasti ako aj aktuality v oblasti EU Misia Rakovina.

Konferencia sa konala v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 7. marca so začiatkom o 13.00 h.

Počas konferencie bolo možné klásť otázky po prihlásení na stránke www.sli.do a vložením hesla za # DVR23

Záznam jednotlivých prednášok konferencie zverejňujeme na tejto stránke.

Výsledky práce vedcov a lekárov pre dobro pacienta majú byť stimulom pre jednotlivcov, spoločnosť a vládu, aby rozhodnutia smerovali k zlepšeniu kvality života, lebo Nie je to mimo nás.

PROGRAM

Otvorenie: 13.00 – 13.10

RNDr. Margita Klobušická, CSc.
Prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny,

MUDr. Mária Rečková, PhD.
Riaditeľka Národného onkologického inštitútu

Blok 1: univerzity, vedecké parky 13.10 – 14.10

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.: Krátka história onkologického výskumu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.: Aktuálny onkologický výskum na JLF UK a UNM – Precíznosť a Personalizácia.
BioMed Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.: Biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia.
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Jaroslav Budiš, PhD.: Potenciál tekutej biopsie pre neinvazívnu detekciu a monitoring onkologických ochorení.
Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.: Doktorandské štúdium v študijnom programe onkológia na Slovensku.
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

Prestávka 14.10-14.20

Blok 2: vedecké ústavy, klinické pracoviská 14.20 – 16.15

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.: Význam základného a translačného onkologického výskumu pre poznanie a prax: prínos Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v.v.i., Bratislava

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.: Súčasné výskumné aktivity Ústavu experimentálnej onkológie.
Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v.v.i., Bratislava

Mgr. Lucia Messingerová, PhD.: Myeloidné malignity – od laboratórneho stola k pacientovi.
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Centrum biovied SAV, v.v.i.
FCHPT, Slovenská technická univerzita v Bratislave

RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.: Jednotka Translačného Výskumu LFUK a NOÚ- 10 rokov skúseností s translačným výskumom.
Národný onkologický ústav, Bratislava, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

RNDr. Soňa Čierniková, PhD., MUDr. Mária Rečková, PhD.:
Celoeurópska sieť komplexných onkologických centier – zabezpečenie rovnocennej komplexnej onkologickej starostlivosti vrátane onkologického výskumu v Európe.

Národný onkologický inštitút, Bratislava; Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, v.v.i.

RNDr. Daniela Světlovská, PhD.: Klinický výskum v NOÚ.
Národný onkologický ústav, Bratislava

Ing. Timea Farkašová: Podpora NOI v klinickom výskume na Slovensku.
Národný onkologický inštitút, Bratislava

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR