O nás

O Nadácii

Nadácia Výskum Rakoviny je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1993. Členmi správnej rady sú poprední vedeckí pracovníci z oblasti onkologického výskumu, pod vedením prezidentky nadácie RNDr. Margity Klobušickej, CSc. Hlavným cieľom Nadácie je prostredníctvom podpory a propagácie výskumu prispieť k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická a odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.
Nadácia spolupracuje  s významnými pracoviskami klinickej onkológie (Národný onkologický ústav, Onkologický ústav sv. Alžbety, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV. ale aj mimobratislavské inštitúcie), nakoľko medzi jej ciele patrí aj rozvoj klinicky orientovaného, tzv. translačného výskumu. Jednou z ciest ako podporiť tento významný cieľ je zavádzanie moderných prístrojových techník, ktoré slúžia na diagnostiku nádorových ochorení na molekulárnej úrovni.
Medzi doterajšie úspechy nadácie patrí napríklad realizovanie verejných zbierok, ktoré pomohli pri zakúpení dôležitých, často unikátnych  prístrojov.

Ciele Nadácie

Hlavným cieľom Nadácie Výskum Rakoviny je podporovať a propagovať  a realizovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Aktivity nadácie prispievajú k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

Podrobné ciele Nadácie možno zhrnúť do týchto bodov:

 1. Programy pre rozvoj onkologického výskumu so zameraním na:
  1. prevenciu
  2. včasnú diagnostiku
  3. liečbu zhubných nádorov
 2. Nové smery onkologického výskumu, najmä:
  1. molekulárne-biologického
  2. genetického
  3. imunologického
  4. farmakologického
 3. Zavádzanie a rozvoj moderných prístrojových techník pre onkologický výskum
 4. Účasť spolupráce medzi pracoviskami základného a klinického onkologického výskumu doma i vo svete; realizácie projektov integratívnej onkológie,
 5. Účasť vedcov na medzinárodných onkologických projektoch, kongresoch a stážach
 6. Zvyšovanie úrovne vzdelania a zručností mladých vedcov prostredníctvom interaktívneho vzdelávania a formou súťaží
 7. Verejnú informovanosť o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu

Orgány Nadácie

Správna rada Nadácie Výskum Rakoviny

 • RNDr. Jozef Bízik, DrSc. – viceprezident
 • RNDr. Soňa Čierniková, PhD. – členka
 • prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. – člen
 • RNDr. Margita Klobušická, CSc. – prezidentka
 • prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. – člen
 • Mgr. Gabriela Pavlíková, PhD. – členka
 • RNDr. Ján Sedlák, DrSc. – člen

Dozorná rada Nadácie Výskum Rakoviny

 • Ing. Roman Bohovič, PhD. – predseda
 • Ing. Katarína Sedláková
 • Mgr. Veronika Zahradníková

Správkyňa nadácie

 • Ing. Erika Chudějová

 

História Nadácie Výskum Rakoviny

1993

 • Založenie a registrácia Nadácie Výskum Rakoviny pod č. 14022/1993
  Zakladajúci členovia: MUDr. Branko Chorváth, CSc., RNDr. Jozef Bizík, DrSc., Ing. Marta Grófová, DrSc. (vedeckí pracovníci ÚEO SAV). Čestný predseda správnej rady: prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., vtedajší riaditeľ ÚEO SAV
 • Pridelenie IČO : 31782582 Štatistickým úradom
  Prvé logo nadácie nakreslil akademický maliar A. Smažil.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI V HISTÓRII NADÁCIE VÝSKUM RAKOVINY

1995 – 2000

 • Nákup výpočtovej techniky pre SAV
 • Podpora usporiadania medzinárodného sympózia v Smoleniciach k výročiu založenia ÚEO SAV
 • Podpora registera onkologických pacientov formou špecializovaného programového vybavenia
 • Založenie Kruhu priateľov Nadácie Výskum Rakoviny
 • Zapojenie sa do celosvetového hnutia Beh Terryho Foxa – maratón nádeje

2001 – 2006

 • Nákup špičkového prietokového cytometra spojenou investíciou ÚEO a NVR v sume 5,5 mil. SK
 • Preregistrácia nadácie podľa zákona č. 207/1996 NR na Nadáciu Výskum Rakoviny pod č. 203/Na-96/381
 • Osvedčenie o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb pre príjem % z dane z príjmu
 • Začiatok spolupráca so Slovenským paralympijským výborom na kampani Na kolesách proti rakovine.
 • Kúpa kryokontajneru na uchovávanie vzácnej zbierky nádorových línií
 • Finančná podpora medzinárodnej konferencie Cancer 2006: Od výskumu molekulárno-biologických procesov k terapii šitej na mieru, usporiadanú Ústavom experimentálnej onkológie pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča pri príležitosti 60. výročia založenia ÚEO SAV

2007 – 2011

 • Zapojenie sa k výzvam v rámci Svetového dňa rakoviny (4. február)
 • Vyhlásenie 7. marca za Deň výskumu rakoviny. Symbolom tohto dňa sa stala snežienka, ktorú navrhol akad. maliar Miroslav Cipár
 • Vyhlásenie celoslovenskej Súťaže mladých onkológov v oblasti základného a klinického onkologického výskumu. Súťaž býva pravidelne vyhlasovaná každé 2 roky
 • Začiatok spolupráce s Tesco Stores na charitatívno-športovej akcii Beh pre život, ktorej cieľom je vďaka štartovnému a príspevkom zbierať prostriedky na nákup špičkových laboratórnych prístrojov.
 • Začiatok spolupráce s fundraising na získavaní finacií formou tzv „direct mailov“, za týmto účelom bol otvorený samostatný bankový účet
 • Tlačová beseda k Štokholmskej deklarácii, Európskej platforme pre onkologický translačný výskum, o výsledkoch v základnom aj klinickom výskume na Slovensku
 • V Galérii Tesco zábavno-informatívny program Výskum pre život.
 • Usporiadanie medzinárodnej konferencie Probiotiká v onkológii s mottom Probiotiká – Nádej pre onkológiu.
 • Priateľské stretnutie s najlepšími a pravidelnými prispievateľmi pod názvom Podporujete výskum rakoviny – podporujete život
 • Počiatok spolupráce s Ústavom experimentálnej onkológie na projekte popularizačných seminárov Vedecké dielne – onkológia, ktorý je zameraný na šírenie informovanosti o význame onkologického výskumu v prevencii, detekcii a liečbe rakoviny.
 • Farbiaci automat pre histológiu pre Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) Logo Dňa výskumu rakoviny – akademický maliar M. Cipár

2012 – 2017

 • Podpora projektov terciárnej prevencie
 • Tlačová konferencia pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny v roku 2013 v Košiciach
 • Podpora vedeckého projektu z Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty v Bratislave „Vývoj 11C metánového terča pre produkciu [11C]CH4 s vysokou aktivitou“ v BIONT-e a.s.
 • Výstavný stánok nadácie na Bratislavských onkologických dňoch
 • Spustenie webovej stránky nadácie www.nvr.sk a na Facebooku.
 • Konferencia s mottom RAKOVINA – NIE JE TO MIMO NÁS pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny
 • Výzva vláde SR na zmenu konceptu jej zdravotníckej politiky
 • Korčuľovanie pre nádej na pôde zimného štadióna Ice Arena
 • Diskusný večer Uhol pohľadu na tému Nájdu vedci liek na onkologické ochorenia? s podtitulmi: Fakty, mýty, konšpirácie
 • Deň so snežienkou ku Dňu výskumu rakoviny v OC Central v Bratislave s deklarovaním hesla Rakovina – Nie je to mimo nás
 • Sympózium Integratívna onkológia, ktoré sa uskutočnilo v BioMed Martin v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou.
 • Vedecké dielne v čase od 4. februára do 7. marca pod heslom: Môžeme. Ja môžem. v rámci zapojenia sa k aktivite UICC (Union for International Cancer Control) World Cancer Day 2016 – 2018, ako jediný reprezentant Slovenska
 • Osvedčenie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu o spôsobilosti vykonávať výskum pod č. 2016-16338/26322:2-26C0 zo dňa 20. júna 2016, platné šesť rokov od jeho vydania
 • Vydanie pamätnej publikácie „Novodobí rytieri v boji s rakovinou “ k 70 výročiu založenia Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV (finančná podpora)
 • Deň výskumu rakoviny, 7. marec v Bojniciach: Tlačová konferencia a Minisympózium “Rehabilitácia a onkologickí pacienti” (Cancer survivors and rehabilitation). Predstavenie platformy SSS21 (Slovak Smart Spa for 21th century), ktorej cieľom je zvyšovanie kvality života odliečených onkologických pacientov pomocou inovatívnych pos
 • Nadácia uzatvorila Zmluvu o spolupráci s Vedeckým parkom za účelom zriadenia diagnostických a experimentálnych laboratórii NVR

2018 – 2020

Konferencia Biomedicína 21. storočia- Výskum a liečba nádorov. V spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine a 25. výročia založenia nadácie

Okrúhly stôl s témou Čo potrebuje biomedicínsky výskum a systém zdravotnej starostlivosti v horizonte do roku 2030

Vedecké sympózium Integratívna onkológia 1 s podtitulom Úloha psychológie v onkologickej prevencii a liečbe a Výživa v prevencii a onkologickej liečbe, ktoré bolo úvodným podujatím Svetového dňa proti rakovine 2019 (World Cancer Day 2019) v rámci Slovenska v zmysle hesla: NIE JE TO MIMO NÁS. Hosť nadácie: prof. Robert Enright, profesor edukačnej psychológie na Wisconsin-Madison University, USA nominant na Templetonovu cenu a Nobelovu cenu za mier v roku 2018.

Panelová diskusia na tému Prevencia a liečba rakoviny – skutočnosť a perspektíva.

Popularizačno-propagačný seminár s názvom Veda si žiada viac… V spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave, hosť nadácie: ruský kozmonaut Anatolij Pavlovič Arcebarskij.

Konferenciu Integratívna onkológia 2 prednášajúci univ. prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MMSc., vedúci oddelenia fyzikálneho lekárstva, rehabilitácie a pracovného lekárstva, Lekárskej univerzity vo Viedni s témou Cancer Rehabilitation.

Satelitná prednáška Can we halve the toll of colorectal cancer? (Môžeme znížiť počet obetí rakoviny hrubého čreva na polovicu?) Prof. Dr. med. Hermanna Brennera z German Cancer Research Center v Heidelbergu.

Finančne najnáročnejšie prístroje

Prietokový cytometer umožňuje včasnú a najmä presnú diagnostiku krvných nádorových ochorení, leukémií a lymfómov.  Znamená veľký prínos pre základný imunologický, onkologický a hematologický výskum a pomáha určiť optimálnu terapiu.

Genetický analyzátor DNA (sekvenátor) sa využíva na jemnejšiu analýzu génov s cieľom odhaliť presné poradie báz – sekvenciu DNA. V prípade niektorých typov dedičných nádorových ochorení je možné určiť konkrétnu zmenu génu (predispozíciu) a následne presymptomaticky testovať rodinných príslušníkov na prítomnosť zistenej mutácie.

PolarStar Optima a LumiStar sa využívajú pri riešení viacerých analytických úloh základného onkologického výskumu a pre špeciálne testy predklinického výskumu, umožňujú sledovať citlivosť nádorových buniek onkologických pacientov na rôzne chemoterapeutické látky. Môžu kvantifikovať hladiny rôznych krvných proteínov, zúčastňujúcich sa procesov regulácie rastu nádorov a tvorby metastáz.

 

Pulzná elektroforéza umožňuje monitorovať stav chromozómov a stanoviť stupeň poškodenia DNA a genetickej stability. V aplikovanom onkologickom výskume sa využíva pre testovanie účinku protinádorových liekov.

Laserový disekčný mikroskop pomáha prepojiť štandardnú diagnostiku nádorov pomocou svetelného mikroskopu  s novými molekulárno-genetickými technikami a poznatkami.

Wave System slúži na včasné odhalenie genetických zmien (tzv. mutácií) u jedincov z rodín, kde sú predispozície na vznik nádoru. Týmto prístrojom sa zabezpečí veľmi kvalitný a hlavne rýchly skríning mutácií u dedičných foriem rakoviny prsníka, vaječníkov, hrubého čreva a štítnej žľazy v rámci celého Slovenska.

Nukleofektor umožňuje vysoko účinné, šetrné a bezpečné vnesenie terapeutickej DNA (prenos špecifických génov) priamo do jadra pacientských buniek. Táto metodika je nevyhnutným predpokladom pre rozvoj génovej terapie v boji s rakovinou.

Incucyte EssenBio – je unikátny prístroj ktorý umožňuje sledovanie vplyvu rôznych typov buniek na vývoj nádorových buniek v laboratórnom prostredí. V organizovanej skupine buniek je komunikácia základným znakom určujúcim prežitie bunky.  Preto rozpoznanie „reči“ buniek by umožnilo pochopiť prečo nádorové bunky v niektorých prípadoch dokážu ovládnuť okolité bunky prostredia a vytvoria metastázy do vzdialených častí tela. Prístroj je schopný kamerou zaznamenávať zmeny medzi bunkami i niekoľko dní bez prerušenia. Výhodou je možnosť súbežne sledovať správanie sa buniek v sto rôznych podmienkach, čo skracuje čas získania výsledku a tiež aj šetrí prostriedky. Získané detailné informácie slúžia pre  vývoj nových postupov v liečbe onkologických ochorení.

NanoSight – nanotechnológia v službách výskumu a včasnej diagnostiky rakoviny. Prístroj umožňuje skúmať „dorozumievanie“ buniek a pomôže pri vývoji nových diagnostických metód pri onkologických ochoreniach. Poskytuje unikátnu kombináciu spoľahlivých overených mnoho-parametrových analýz v jednom prístroji, čím patrí medzi najvšestrannejšie zariadenie pre zobrazenie, meranie a charakterizáciu všetkých typov nanočastíc. Okrem veľkosti a ďalších štandardných parametrov nanočastíc meria absolútny počet častíc v každej veľkostnej skupine v rozsahu od 10 do 1000 nm. Navyše, schopnosť fluorescenčnej analýzy zásadne rozširuje možnosti využitia v technike, biológii a medicíne – ako sú napríklad charakterizácia nanočastíc nových materiálov, nosičov liečiv, produkcia bunkových poslov – exozómov a mikrovezikúl bunkami imunitného systému a nádorov.

EliSpot Analyzer – EliSpot Reader System je zariadenie na monitorovanie imunitnej odpovede so širokým spektrom využitia nielen v základnom, ale aj v aplikovanom klinickom výskume. Predstavuje senzitívnu technológiu na detekciu a funkčnú analýzu efektorových buniek imunitného systému. Je schopný s vysokou účinnosťou stanovovať frekvenciu špecifických buniek produkujúcich imunošpecifické proteíny, napr. cytokíny, alebo protilátky, ktoré majú dôležitú úlohu pri imunitných obranných reakciách.

Pyrosekvenator zabezpečuje modernú, presnú a rýchlu metódu pre sledovanie metylácie DNA. Oveľa častejšie ako dedičné sú sporadické formy rakoviny, za ktorými môžu stáť aj iné faktory, ako sú zmutované gény. Metylácia DNA je chemický proces zodpovedný za prepisovanie potrebných génov. Hodnotenie zmeneného spektra aktívnych génov v nádore zlepší včasnú diagnostiku a sledovanie účinnosti liečby onkologických pacientov.

Real-time PCR je prístroj využívaný v molekulárnej genetike na cyklické opakovanie procesu replikácie DNA. Pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) sa amplifikujú genetické úseky DNA. Dokáže určiť prítomnosť a množstvo takých génov, ktoré súvisia s možným výskytom rakovinového ochorenia. Tým dá rýchlu, presnú a správnu informáciu lekárovi pre výber správnej liečby a možnú záchranu ľudského života.

Kryostat a mikrotom umožňuje tvorbu rýchlych rezov zo zmrazených tkanív a ponúka informáciu o stave a štruktúre tkaniva, pričom zmrazené tkanivo zostáva nezmenené dlhý čas. To umožňuje získať DNA i RNA z nepoškodených buniek a tkanív čo je nevyhnutné na stanovenie genetických zmien vedúcich k nádorovému bujneniu.

Tkanivový mikroanalyzátor („Tissue microarrayer“) je laboratórne zariadenie, ktoré umožňuje rýchlu, rentabilnú a spoľahlivú analýzu rôznych nádorových znakov v tkanivových vzorkách pacientov. Využíva metódu „tissue microarray“ (mikroanalýza histologických preparátov), ktorej princípom je umiestnenie vzoriek z veľkého počtu individuálnych nádorových pacientov do jediného parafínového bločku alebo na jedno mikroskopické sklíčko a možnosť analyzovať ich súčasne. Metóda je výhodná pri limitovanej veľkosti vzorky pacienta alebo pri vysokej finančnej náročnosti diagnostickej metódy. Prístroj sme zapožičali do laboratória na Onkologickom ústave sv. Alžbety.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR