PANELOVÁ DISKUSIA PREVENCIA A LIEČBA RAKOVINY – SKUTOČNOSŤ A PERSPEKTÍVA

2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Po dlhom čase otáľania aj na Slovensku sa rozbiehajú preventívne opatrenia formou skríningových programov vybraných typov nádorového ochorenia. Čo sa týka primárnej prevencie, teda vedomého vyhýbania sa potenciálne škodlivým vplyvom, tam je spoločnosť stále konfrontovaná s príťažlivosťou a akceptáciou všetkých neduhov konzumného životného štýlu.
V duchu kampane Svetového dňa proti rakovine viesť stály dialóg a diskusiu o kľúčových problémoch sa na Deň výskumu rakoviny 7. marca 2019 stretnú aktéri, ktorí reprezentujú široké spektrum odborností a pozícií v súvislosti s nádorovou chorobou. V prvej časti panelovej diskusie privítame tých, ktorí majú osobne a profesne k rakovine bližšie, v druhej časti dostanú priestor tí, ktorí majú zodpovednosť v rozhodovacích procesoch, teda môže uľahčovať život prvej skupine.

Vlani sa udiali 3 významné udalosti:

 1. boli rozšírené ASCO postupy o metódy integratívnej terapie,
 2. v štúdii EPICS bola potvrdená významná korelácia medzi kvalitou potravín a incidenciou niektorých typov rakoviny, 
 3. IARC monografia zaradila výrobky zo spracovaného mäsa do skupiny karcinogénov pre ľudí.

Nadácia Výskum Rakoviny dlhodobo upozorňuje na potrebu prevencie rakoviny v celej jej šírke, nezabúdajúc na terciárnu prevenciu, teda tú, ktorá sa bezprostredne dotýka života odliečených onkologických pacientov. Verná svojmu názvu, nadácia zdôrazňuje aj v oblasti prevencie dôležitosť výskumu, lebo táto oblasť nie je atraktívna a nevzbudzuje v spoločnosti toľko pozornosti, ako sa venuje novým liekom a liečebným postupom. Nestavia ich však do protikladu, ale jedným dychom hovorí, že terciárna prevencia má byť súčasťou liečby.

Ak chcete počuť názory predstaviteľov jednotlivých profesií, odborných komunít, pacientov, ich blízkych, ale aj reprezentantov decíznej sféry, máte možnosť zúčastniť sa panelovej diskusii v Centre vedecko-technických informácií SR.

Diskutujúci

 • prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.; hlavný odborník pre klinickú onkológiu MZ SR, vedúci II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ,

 

 • prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín, VŠZaSP sv. Alžbety,

 

 • prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ CVTI SR, profesor Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave,

 

 • MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu,
  Dott. David Balla, M.A., analytik Národného onkologického inštitútu, člen Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR,

 

 • PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD., psychologička onkologických pacientov, Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB,

 

 • JUDr. Katarína Fedorová, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Združenie pacientov s hematologickými malignitami,

 

 • Dana Dimitrovová, členka pacientskej sekcie Slovenskej myelómovej spoločnosti
  Ing. Tibor Vaščinec, partner pani Dany Dimitrovovej,

 

 • prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., štátny tajomník MZ SR,
  Ing. Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPaRV SR,
 • Mgr. Martin Šponiar, PhD., Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR

 

Viac informácií o panelovej diskusii si viete pozrieť na stránke www.sss421.sk

Záznam z ranných správ RTVS, kde člen správnej rady NVR Ján Sedlák hovoril o Dni výskumu rakoviny a výskume rakoviny na Slovensku, si môžete vypočuť tu (rozhovor začína od 17tej minúty):
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/181483#1024

Foto: Veronika Zahradníková

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR