Domov Deň výskumu rakoviny Súťaž mladých onkológov 2016

Súťaž mladých onkológov 2016

od admin

Piaty ročník Súťaže mladých onkológov sa uskutočnil v rámci Dňa výskumu rakoviny v stredu 9. marca 2016 v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie BMC SAV a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Súťaž mladých onkológov sa začala v stredu 9. marca o 8.45 hod. slávnostným otvorením v Historickej aule Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2. Súťaže sa zúčastnilo 23 účastníkov, rozdelených do kategórií:

 

Kategória Študent strednej školy
Sedem súťažiacich (v troch prípadoch tvorili súťažiacich dvojice) z Košíc (2), Liptovského Mikuláša (1), Bratislavy (1), Michaloviec (1), Topoľčian (1) a Rožňavy (1)

 

Kategória Mladý výskumník do 35 rokov, doktorand
Desať súťažiacich z Košíc (5), Bratislavy (4), Martina (1)

 

Kategória Mladý výskumník do 35 rokov, s ukončeným PhD. štúdiom
Šesť súťažiacich z Košíc (4), Bratislavy (1), Martina (1)

 

Účastníci sa prihlásili do súťaže zaslaním abstraktu svojej súťažnej práce, ktorú na vlastnej súťaži prezentovali prednáškou v oblasti základného, aplikovaného, klinického výskumu v onkológii. Autorom bol poskytnutý časový priestor 10 minút na prednášku a 5 minút na diskusiu. Hodnotila sa aj forma spracovania a spôsob prezentácie. Hodnotiaca komisia vybrala z každej súťažnej kategórie tri víťazné príspevky, ktorých autori boli odmenení finančnou, resp. vecnou cenou.
Súťaž otvorila slávnostným príhovorom prezidentka Nadácie Výskum rakoviny RNDr. Margita Klobušická, CSc.

 

Členovia hodnotiacich komisií:

Kategória Mladý výskumník do 35 rokov, doktorand a Kategória Mladý výskumník do 35 rokov, s ukončeným PhD. štúdiom
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Lekárska fakulta UPJŠ (predseda), Košice
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., Virologický ústav BMC SAV, Bratislava
Mgr. Lucia Kučerová, PhD., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava
RNDr. Soňa Čierniková, PhD.,  Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava
RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD., Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ, Košice
Moderátor: RNDr. Ján Sedlák, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava

 

Kategória Študent strednej školy
Doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., Ústav biologických a ekologických vied UPJŠ,
Mgr. Hedviga Turčeková, Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Košice
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava
Moderátor: RNDr. Jozef Bízik, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava

 

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo dňa 9. marca 2016 na Galakoncerte v Dome umenia pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny.

 

 

A tu sú víťazi Súťaže mladých onkológov 2016!

 

Kategória Študent strednej školy

 

1. Dominik Juračka a Marián Pevný
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50,  Bratislava

 

2. Ivan Grega
Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Košice

 

3. Michaela Salcerová a Martin Marhefka
ESŠ – Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš

 

Kategória Mladý vedecký pracovník – doktorand

 

1. Mgr. Svetlana Školeková
Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava

 

2. Ing. Monika Buríková
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivánka pri Dunaji

 

3. Mgr. Barbora Fecková
Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

 

Kategória Mladý vedecký pracovník – PhD.

 

1. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
Ústav  lekárskej biochémie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

 

2. MUDr. Michal Chovanec, PhD.
Onkologická klinika LFUK, Národný onkologický ústav, Bratislava

 

3. RNDr. Terézia Kisková, PhD.
Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

 

Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže prajeme veľa úspechov štúdiu a potom vo vedeckej práci!

 

 

Foto: Katarína Sedláková

Mohlo by sa vám pačiť