25 ROKOV NADÁCIE VÝSKUM RAKOVINY

V roku 2018 sme si pripomenuli 25. výročie založenia Nadácie Výskum Rakoviny.

V septembri 1993 sa rozhodli vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej onkológie SAV založiť Nadáciu Výskum Rakoviny, ktorej cieľom bolo získavanie finančných prostriedkov na zintenzívnenie výskumných prác v boji proti nádorovým ochoreniam.
Nadácia sa podieľa na rozvoji onkologického výskumu v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby zhubných nádorov, na rozvoji spoluprác medzi pracoviskami základného a klinického onkologického výskumu a klinickej praxe v Slovenskej republike, na podpore nových smerov základného výskumu, realizácii projektov integratívnej onkológie, ako aj na zvyšovaní úrovne vzdelania a zručností mladých vedcov formou súťaží a verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu.
Činnosť nadácie chce prispieť k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

Hlavným cieľom Nadácie Výskum Rakoviny je podporovať, propagovať a realizovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Nadácia sa chce podieľať na rozvoji onkologického výskumu v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby zhubných nádorov, na rozvoji spoluprác medzi pracoviskami základného a klinického onkologického výskumu a klinickej praxe v Slovenskej republike, na podpore nových smerov základného výskumu, realizácii projektov integratívnej onkológie, ako aj na zvyšovaní úrovne vzdelania a zručností mladých vedcov formou súťaží a verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu.
Činnosť nadácie chce prispieť k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

Brožúrka 25 rokov NVR

Poster 20 rokov NVR

BIOMEDICÍNA 21. STOROČIA – VÝSKUM A LIEČBA NÁDOROV A OKRÚHLY STÔL

Nadácia Výskum Rakoviny a Jesseniova lekárska fakulta UK so sídlom v Martine zorganizovali dňa 1. februára 2018 o 9.30 hod. v Aule Magna JLF UK Malá Hora 4A, Martin pri príležitosti 25. výročia vzniku Nadácie Výskum Rakoviny a Svetového dňa boja proti rakovine konferenciu Biomedicína 21. storočia – Výskum a liečba nádorov. Účastníci Okrúhleho stola v nadväznosti na prezentované konferenčné príspevky diskutovali o stave, úrovni a potrebách súvisiacich s trendmi preventívnej a personalizovanej medicíny, včasnej a efektívnej diagnostiky.

V rámci konferencie Biomedicína 21. storočia – výskum a liečba nádorov sa konala diskusia o prioritách smerovania onkologického výskumu a zdravotnej starostlivosti o onkologického pacienta.
Účastníci Okrúhleho stola v nadväznosti na prezentované konferenčné príspevky diskutovali o stave, úrovni a potrebách súvisiacich s trendami preventívnej a personalizovanej medicíny, včasnej a efektívnej diagnostiky. V tomto kontexte konštatovali, že inštitúcie, klinické a tiež vedecko-výskumné, sú finančne poddimenzované, s početnými čiastkovými projektami. Riešením situácie by mohlo byť vytvorenie koordinačnej autority v onkologickom výskume, napr. prostredníctvom Národného onkologického inštitútu a otvorenie štátneho programu pre onkológiu, s cieleným prepojením laboratórneho a klinického výskumu, v spolupráci lekárskych fakúlt, akademických a medicínskych pracovísk. Ďalšie možnosti zahŕňajú špecifikáciu výskumných priorít s tematickými grantovými výzvami agentúr, priamu podporu budovania infraštruktúry v rámci akademických onkologických pracovísk typu biobankingu, jednotiek translačného výskumu a oddelení klinických štúdií.
Ďalšou témou diskusie bol alarmujúci stav týkajúci sa vysokého výskytu nádorov zažívacieho traktu, a to najmä pankreasu a hrubého čreva, na Slovensku. Výsledky štúdií naznačujú na príčinnú súvislosť so životosprávou a kvalitou potravín. Jedným z riešení tohto stavu je posilnenie spoluzodpovednosti občanov za starostlivosť o svoje zdravie, či už intenzívnejším využívaním preventívnych prehliadok, preferenciou výberu kvalitných potravín, alebo akceptovaním zdravého životného štýlu.

Účastníci Okrúhleho stola

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.: štátny tajomník MZ SR, klinický onkológ

Ing. Erika Jurinová: predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Ing. Milan Petrovič: reprezentant pacientov, konzultant Slovenskej myelómovej spoločnosti

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.: profesor onkológie, prednosta I. onkologickej kliniky LF UK a OÚSA

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.: profesor onkológie, prednosta II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ

MUDr. Elena Kavcová, PhD.: členka Generálnej rady LPR, FN Martin

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.: prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium UPJŠ v Košiciach, člen správnej rady NVR

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.: dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, popredný odborník v oblasti neurochirurgie, dlhoročný prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UK a UN v Bratislave

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.: dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.: patológ, vedúci Expertízneho konzultačného centra bioptickej diagnostiky lymfoidných nádorových ochorení a ďalších zriedkavých ochorení v SR

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA: farmakoekonóm, člen predsedníctva Rady vysokých škôl SR

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.: vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV

Ing. Eva Kováčová: výkonná riaditeľka LPR

SYMPÓZIUM INTEGRATÍVNA ONKOLÓGIA

Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine a 25. výročia svojho vzniku organizuje Nadácia Výskum Rakoviny sympózium o význame psychologickej podpory a správnej výživy v prevencii a liečbe onkologického pacienta, ktoré sa koná dňa 16. januára 2019 o 10.00 hod. v zasadačke areálu SAV na Patrónke, Dúbravská cesta 9, Bratislava. Hlavným prednášajúcim je Robert Enright, profesor edukačnej psychológie na Wisconsin-Madison University, nominant na Templetonovu cenu a Nobelovu cenu za mier v roku 2018.

V súlade so zámermi Svetového dňa proti rakovine vystúpi na sympóziu spektrum rečníkov so zameraním na oblasť psychológie a výživy, aby zdôraznili ich význam v prevencii a liečbe onkologického pacienta, ale aj potreby výskumu v tejto problematike. Konanie sympózia reflektuje významné skutočnosti roka 2018, keď ASCO (Americká spoločnosť pre klinickú onkológiu) zaradila metódy integratívnej terapie na základe odporúčaní Spoločnosti pre integratívnu onkológiu (SIO) ako súčasť liečebnej a následnej starostlivosti pre pacientov s karcinómom prsníka; IARC (International Agency for Research on Cancer) označila konzumáciu výrobkov zo spracovaného mäsa za karcinogén, konzumáciu červeného mäsa za pravdepodobný karcinogén a EPIC štúdia dokázala súvislosť medzi zvýšeným rizikom výskytu niektorých typov rakoviny a nízkou nutričnou kvalitou konzumovaných potravín.

Nadácia Výskum Rakoviny týmto nadväzuje na svoje predošlé aktivity, ktorými chce upriamiť pozornosť jednotlivcov, spoločnosti, ale aj decíznej sféry na význam výskumu pre klinickú prax a potrebu kontinuálneho financovania transdisciplinárnych projektov v oblasti translačného výskumu. Aj preto sú partnermi nadácie v tejto aktivite na pôde Slovenskej akadémie vied jej dve organizácie – Biomedicínske centrum SAV a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Naplnenie týchto cieľov má potenciál znižovať rozdrobenosť výskumu, podporovať synergický účinok spoluprác a jasné zacieleniu výskumu a praxe na onkologického pacienta.

Dátum a čas konania: 16. január 2019, 10.00 hod
Miesto konania: zasadačka areálu SAV na Patrónke, Dúbravská cesta 9, Bratislava; 48.169865, 17.070551

Profily prednášajúcich, ako aj možnosť bezplatného prihlásenia sa na sympózium – www.sss421.sk/aktivity/sympozium-integrativna-onkologia
Sympózium vedie: RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

Program prednášok

SEKCIA I
Úloha psychológie v onkologickej prevencii a liečbe

Mgr. Lucia Martinčeková, PhD.
vedecká pracovníčka, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Odpustenie u onkologických pacientov – aktuálny stav poznania a možnosti aplikácie
PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.
klinický psychológ, Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB
Možnosti napĺňania potrieb onkologických pacientov z pohľadu psychológa
prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
vedúci organizačnej zložky, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Zmysel života v kontexte zvládania onkologického ochorenia
prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
profesor, Fyziologický ústav LF UK, vedúci vedecký pracovník Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV
Psychoneuroimunológia nádorových chorôb – východiská a perspektívy
prof. Robert Enright
profesor psychológie, University of Wicsonsin-Madison, Department of Educational Psychology, USA, nominant na Templetonovu cenu a Nobelovu cenu za mier v roku 2018
State of the Art Lecture on Forgiveness Therapy

SEKCIA II
Výživa v prevencii a onkologickej liečbe

MUDr. Janka Zálešáková
predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov, viceprezidentka a reprezentant ESPA v Platforme Európskej komisie pre výživu, pohybovú aktivitu a zdravie
Výživa v prevencii onkologických chorôb – Nedocenená? Preceňovaná? Mystifikovaná?
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
klinický gastroenterológ, Onkologický ústav sv. Alžbety
Výživa a rakovina: vplyv stravy na riziká a na prevenciu zhubných nádorov
MUDr. Mária Novisedláková
klinický onkológ, Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Význam výživy u onkologického pacienta
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, PhD.
Mendelova univerzita v Brne, Agronomická fakulta
Možná kontaminace masných výrobků estery kyseliny ftalové
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Výsledky úradnej kontroly potravín z hľadiska zdravotnej bezpečnosti na Slovensku
RNDr. Jozef Bízik, DrSc.
vedúci vedecký pracovník na BMC-SAV organizačná zložka Ústav experimentálnej onkológie, spoluzakladateľ neziskovej organizácie Nadácia Výskum Rakoviny
Cherchez la femme

Foto: Veronika Zahradníková

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR