VÍŤAZSTVO NAD RAKOVINOU

USKUTOČNITEĽNÁ MISIA – AVIZUJE EURÓPSKA KOMISIA

A ako je to na Slovensku?

Dokument Európskej komisie Conquering Cancer: Mission possible ukazuje smer, ktorým sa budú uberať aktivity štátov EÚ súvisiace s riešením celého spektra úloh pri zvládaní problému rakoviny. Je to výskumná misia nadchádzajúceho 9.rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 2027 Horizont Európa.

Nadácia Výskum Rakoviny sa dlhodobo venuje téme onkologického výskumu a na základe skúsenosti ponúka návrh riešenia pre Slovensko.

VÍŤAZSTVO NAD RAKOVINOU NA SLOVENSKU V KONTEXTE DLHODOBÝCH AKTIVÍT NVR

Nadácia Výskum Rakoviny (NVR) od svojho vzniku v 1993 vykonáva aktivity na podporu onkologického výskumu, napomáha rozvoju spoluprác zameraných na onkologického pacienta, zvyšuje povedomie o potrebe integratívneho prístupu v celom kontinuu onkologickej starostlivosti, zvyšuje zručnosti mladých vedcov formou súťaží a popularizuje onkologický výskum a význam vedeckého poznania najmä medzi mládežou, ale tiež v celej spoločnosti.

Na prvý pohľad neviditeľnú, no o to pevnejšiu závislosť vzťahu medzi vedcom, lekárom a pacientom, ktorá sa deje na pozadí zodpovednosti jednotlivca, spoločnosti a vlády pripomína NVR každoročne od vyhlásenia 7. marca za Deň výskumu rakoviny v roku 2007. Za tie roky NVR zorganizovala mnohé podujatia, ktoré identifikovali kľúčové problémy a dávali návrhy na ich riešenie. Príkladom môže byť  tlačová beseda a konferencia Úspechy a perspektívy onkologického výskumu na Slovensku ku Dňu výskumu rakoviny v 2009 o potrebe vybudovania biobanky nádorových tkanív a zabezpečenia činnosti národného onkologického registra. Ďalej je to iniciovanie mesačnej celoslovenskej série popularizačno-edukačných seminárov Vedecké dielne onkológia pre stredoškolských študentov od roku 2011. Z okrúhleho stola konferencie s mottom Nie je to mimo nás vzišla v 2015 Výzva vláde SR, ktorá v bodoch pomenúva nutné kroky v oblasti vedeckého výskumu a v zdravotnej starostlivosti o onkologického pacienta. Snaha NVR priniesť riešenie v prepojení základného a aplikovaného výskumu v oblasti terciárnej prevencie odliečených onkologických pacientov našla odozvu u najvýznamnejších vedeckých inštitúcií Slovenska, keď na Deň výskumu rakoviny 7. marca 2017 v Bojniciach bola iniciatívou NVR a za účasti reprezentantov jednotlivých členov založená platforma SSS21 (akronym z anglického Slovak Smart Spa for 21th century). Preto na začiatku 2018 NVR aktívne zareagovala na verejnú výzvu na zapojenie sa do prípravy plánu transformácie Hornej Nitry. Túto aktivitu NVR vnímala ako príležitosť prispieť k rozvoju regiónu a preto nie je prekvapivé, že informácia o onkologickej chorobnosti v okrese Prievidza zaznela už na Okrúhlom stole o budúcnosti Hornej Nitry v septembri 2017. NVR sa zúčastňovala na stretnutiach pracovných skupín a výsledkom je zahrnutie Centra komplexnej onkologickej rehabilitácie (CEKOR) ako indikatívneho projektu v zásobníku projektov Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra, ktorý schválila uznesením 336/2019 vláda SR.

NVR sa aktívne zapája do činnosti Svetového dňa proti rakovine (World Cancer Day). Pri tejto príležitosti poukazuje na skutočnosť, že rakovina hranice nepozná (vírus už o tom presvedčil všetkých, takmer), a preto pozýva významných predstaviteľov vedy do projektu konferencií Integratívna onkológia, aby predstavili príklady dobrej praxe v zahraničí. V roku 2019 vystúpil v sekcii Psychológia v onkologickej prevencii a liečbe profesor Robert Enright z Wisconsin-Madison University, USA a v tomto roku profesor Richard Crevenna z Lekárskej univerzity vo Viedni na tému Onkologická rehabilitácia v Rakúsku.

Pred nami je nová výzva: Horizont Európa – tak sa volá 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 2027. Návrh výskumno-inovačnej misie v rámci Horizont Európa pod názvom „Víťazstvo nad rakovinou: uskutočniteľná misia“ bol zverejnený 25. júna 2020. Ústrednou myšlienkou misie je ambiciózny plán dosiahnuť v Európe do roku 2030 pokles onkologických úmrtí o 3 milióny. To sa dá len spoločným úsilím, transdisciplinárnou spoluprácou odborníkov rôznych špecializácií, čo už samo o sebe je želateľným výsledkom znižovania rozdrobenosti výskumu. Na dosiahnutie cieľa je možné využiť vybudovanú infraštruktúru vedeckých parkov, lebo pomaly prichádza čas, keď je potrebné nahradiť morálne zastaralú časť technológií a doplniť najnovšiu. Na Slovensku máme skúsenosť, že priebežná podpora vedy zo štrukturálnych fondov stagnovala a nakoniec aj rezultovala zrušením operačného programu Výskum a inovácie. Práve misie sú tým nástrojom optimalizácie vzťahov a pravidiel, na rozdiel od množstva podmienok, povinností a obmedzení pri čerpaní zdrojov EÚ. Je to na zodpovednosti politikov, ale aj spoločnosti a jednotlivcov, ako tento nástroj uchopíme a využijeme, lebo

NIE JE TO MIMO NÁS.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR