Ovplyvniteľné riziká rakoviny

Ovplyvniteľné rizikové faktory sú zodpovedné za 44,4% úmrtí na rakovinu.

V časopise Lancet bola 20. augusta 2022 publikovaná štúdia iniciatívy Global Burden of Disease (Globálna záťaž ochorením) o podiele ovplyvniteľných rizikových faktorov na mortalite onkologických ochorení a zdravotných dopadoch vo svetovej populácii v roku 2019.

Autori štúdie zistili, že najväčší vplyv na úmrtnosť a postihnutia z dôvodu ochorenia (merané pomocou indikátora DALY – Disability Adjusted Life Years, čiže roky života vztiahnuté na postihnutie) majú behaviorálne faktory (fajčenie, konzumácia alkoholu), a to napriek pokroku, ktorý bol dosiahnutý koordináciou medzinárodných a národných preventívnych opatrení v porovnaní s rokom 2010.

Behaviorálne riziká, spolu s environmentálnymi faktormi (znečistenie ovzdušia prachovými časticami), faktormi pracovného prostredia (expozícia azbestom) a metabolickými rizikovými faktormi (napr. vysoká telesná hmotnosť, vysoká hladina glukózy nalačno) sú príčinou 44,4% úmrtí na rakovinu v roku 2019. Znamená to 4,45 miliónov odvrátiteľných úmrtí, ktoré sú dôsledkom vplyvu preventabilných, teda ovplyvniteľných faktorov.

Podstatné odlišnosti v počte úmrtí a DALY indikátore boli zistené v skupinách podľa socio-demografického indexu a medzi mužmi a ženami. Najvyšší percentuálny nárast bol v štátoch s nízkym a nízkym-stredným socio-demografickým indexom. Celkovo 2,88 mil. úmrtí na rakovinu u mužov (interval spoľahlivosti 2,60-3,18, pri p < 0,05) z dôvodu preventabilných rizikových faktorov predstavuje viac ako polovicu (50,6%) všetkých úmrtí mužov na rakovinu a 1,58 mil. úmrtí u žien je viac ako tretina (36,3%) všetkých úmrtí žien na rakovinu.

Je zrejmé, že znížením vplyvu modifikovateľných rizikových faktorov môžeme dosiahnuť významné zníženie počtu úmrtí na rakovinu a to najmä osvetou a nastavením príslušných politík v jednotlivých štátoch.

 

Dlhodobé aktivity NVR ako napríklad popularizačno-edukačná aktivita – Vedecké dielne, tematické konferencie – Integratívna onkológia, podpora mladých v onkologickom výskume – Súťaž mladých onkológov sú v súlade s odporúčaniami, postavenými na analýze celosvetových dát iniciatívou Global Burden of Disease. Uvedomujeme si nutnosť spoločného postupu v snahe naplniť cieľ Európskeho plánu na boj proti rakovine – zachrániť život a zvýšiť dĺžku a kvalitu života odliečených onkologických pacientov (cancer survivors) u viac ako 3 miliónov obyvateľov EÚ do roku 2030. Preto sme spoločne s Ligou proti rakovine, dekanmi lekárskych fakúlt slovenských vysokých škôl, reprezentantami Slovenskej onkologickej spoločnosti, onkologických kliník a onkologického výskumu adresovali už v roku 2015 Výzvu vláde SR na zlepšenie starostlivosti o onkologických pacientov a zásadnú podporu výskumu v onkológii.

Veríme, že spoločným úsilím dosiahneme lepšie prepojenie SR do celoeurópskych aktivít s cieľom reálneho zníženia počtu úmrtí na rakovinu a že táto aktivita získa celospoločenskú podporu, lebo

NIE JE TO MIMO NÁS.

*******************

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR