VÝZVA VLÁDE SR

Na podklade východísk prednesených konferenčných príspevkov, na základe znalostí a vlastnej odbornosti a záverov diskusie v rámci okrúhleho stola, za prítomnosti širokého spektra reprezentantov zainteresovaných strán ako sú vedci, lekári, pacienti a pacientske organizácie, nadácie a občianske združenia so zameraním na onkologický výskum a onkologického pacienta vyzývame vládu SR k nasledovným krokom v oblastiach:

vedeckého výskumu v onkológii

  • revitalizovať Národný onkologický register vytvorením koordinačných miest na úrovni okresov a posilnením počtu pracovníkov v registri – poskytovateľov vstupných dát
  • zabezpečiť riešenie multidisciplinárnych onkologických projektov v rámci vládneho programu, resp. štátneho programu výskumu a vývoja s účasťou kľúčových onkologických klinických a experimentálnych pracovísk formou partnerstiev v integrovaných tematických projektoch biomedicínskeho výskumu a vývoja
  • vytvoriť v kľúčových centrách klinickej onkológie vzájomne prepojené tkanivové nádorové banky ako predpoklad pre tvorbu, realizáciu a hodnotenie výskumných a preventívnych programov a podmienky rovnocenného zapojenia sa do európskych všeobecných onkologických centier – comprehensive cancer centres
  • zabezpečiť vedeckým grantovým agentúram s etablovaným peer-review procesom hodnotenia stabilné a predvídateľné financovanie v strednodobom horizonte presahujúcom funkčné obdobie jednej vlády
  • zabezpečiť podmienky pre otvorený prístup k publikovaným vedeckým výsledkom (Open Access) a podporovať proaktívny postoj vyšetrených jedincov na použitie dát pre výskum (Open Data), čím pomôžu zlepšiť kvalitu výskumu a liečby
  • zainteresovať zdravotnícke zariadenia s onkologickou špecializáciou na aktívnu účasť vo výskume zdravotnej starostlivosti o onkologického pacienta
  • zainteresovať onkologické centrá na edukácii pacientov ohľadom každej diagnózy
  • investovať do preventívnych opatrení v súlade s Európskym kódexom proti rakovine (cancer-code-europe.iarc.fr) – primárnej a sekundárnej prevencie, ako sú edukačné programy a skríningové programy na zastavenie alarmujúceho rastu nových prípadov onkologického ochorenia a pre zvyšovanie podielu terapeuticky ovplyvniteľných prípadov
  • aktívne sa podieľať na Spoločných aktivitách pre kontrolu rakoviny – CanCon (www.cancercontrol.eu) vytváraním legislatívneho rámca pre celý rozsah manažmentu starostlivosti o onkologického pacienta, od kvalitnej rehabilitácie pre odliečených onkologických pacientov, cez vytvorenie a stabilizáciu centier, až po ich prepojenie do európskej siete všeobecných onkologických centier
  • implementovať národný onkologický program na základe záverov rôznych summitov a konferencií v Európe a vo svete

Rovnako vyzývame spoločnosť a jednotlivcov, aby túto výzvu podporili, lebo
NIE JE TO MIMO NÁS.

Výzvu vláde SR na Konferencii pri príležitosti Dňa Výskumu rakoviny dňa 5. marca 2015 podpísali:

MUDr. Chakameh Safaei Diba
Národný onkologický register, Národné centrum zdravotníckych informácií, expert

MUDr. Eva Siracká, DrSc.
Liga proti rakovine, prezidentka

MUDr. Zdenka Štefániková
Slovenská myelómová spoločnosť, predsedníčka

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, dekan, Rada pre lekárske vedy APVV, predseda

Ján Gondoľ, PhD.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, expert na otvorené data a otvorené vzdelávanie

MUDr. Tomáš Šálek
Slovenská onkologická spoločnosť, prezident

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
Lekárska fakulta UK, dekan

RNDr. Margita Klobušická, CSc.
Nadácia Výskum rakoviny, prezidentka

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, riaditeľ

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR