MISIA RAKOVINA HORIZONT EURÓPA ODPORÚČANIA NA CESTU DO 2030

Komplexný translačný prístup k výskumu rakoviny zameraný na personalizovanú a precíznu medicínu, ktorý pokrýva celé kontinuum výskumu od základného a predklinického cez klinický výskum až po výskum v oblasti prevencie, má potenciál dosiahnuť v roku 2030 10-ročné prežívanie rakoviny u 75% pacientov s diagnostikovanou chorobou v členských štátoch Európskej únie s dobre rozvinutým systémom zdravotnej starostlivosti.

Týmito slovami začína 41 onkologických lídrov Európy svoje odporúčania, zhrnuté do štrnástich okruhov a predstavujúcich jednotlivé kroky, ktorých naplnenie je predpokladom na dosiahnutie cieľov Misie rakovina v programe Horizont Európa tu.

Na riešenie tak komplexného problému, akým rakovina nesporne je (kontinuum výskumu, starostlivosti a prevencie), je potrebná transdisciplinárna spolupráca celého spektra odborníkov. Preto sme už v roku 2017 oslovili odborníkov v slovenských univerzitách a SAV s cieľom spoločného postupu pri vytvorení podmienok nielen na poskytovanie terciárnej prevencie odliečeným onkologickým pacientom, ale aj výskumu v tejto oblasti. Na základe spolupráce so zahraničnými odborníkmi, z ktorých niektorí sa aj zúčastnili na nami organizovaných konferenciách o integratívnej onkológii na Slovensku, bol v roku 2018 vypracovaný zámer na vybudovanie centra komplexnej onkologickej rehabilitácie (CEKOR) . Jeho výskumné ciele korešpondujú s aktuálne publikovanými odporúčaniami onkologických expertov EÚ pre výskum psychosociálnej onkológie, rehabilitácie a kvality života v rámci Misie rakovina. Vzhľadom na túto skutočnosť sme presvedčení, že CEKOR by mal zo zásobníka projektových zámerov prestúpiť na cestu, po ktorej spoločne vedci, lekári a pacienti naplnia ciele Misie rakovina na Slovensku – lebo

NIE JE TO MIMO NÁS.

 

Pripájame preklad časti z uverejnených odporúčaní (box 5) v publikácii Berns A et al. Towards a cancer mission in Horizon Europe: recommendations. Mol Oncol 2020 Aug;14(8):1589-1615. doi: 10.1002/1878-0261.12763

 

Okruh 5: Odporúčania pre výskum psychosociálnej onkológie, rehabilitácie a kvality života odliečených onkologických pacientov.

 • Podporiť rozvoj metodík pre hodnotenie kvality života súvisiacej so zdravím.
 • Vyvinúť nástroje na zlepšenie komunikácie s pacientmi a zdieľané rozhodovanie (napr. zlepšenie prístupu pacientov k ich zdravotným záznamom prostredníctvom pacientskych portálov, vývoj a testovanie pomôcok na rozhodovanie sa pri výbere z dostupných liečebných postupov).
 • Nadviazať medzinárodnú spoluprácu pri rozvíjaní záverov získaných z hlásení odliečených pacientov s cieľom monitorovať fyzické a psychosociálne zdravie a kvalitu života jednotlivcov v období po liečbe. To je predpokladom na vytvorenie efektívnych programov na riešenie individuálnych potrieb pacientov s rakovinou (ako napr. návrat do práce, plodnosť, sexualita, rekonštrukčná chirurgia, zdravie zubov, kognitívne funkcie, strach z recidívy atď.).
 • Vyvíjať, testovať a implementovať aplikácie a nositeľné zariadenia na efektívne monitorovanie pacientov s následnou možnosťou vhodných intervencií.
 • Podporiť výskum s cieľom vytvoriť komplexný prehľad negatívnych dôsledkov diagnostiky a liečby rakoviny na fyzické, duševné a sociálne zdravie v krátkodobom a dlhodobom horizonte.
 • Vytvoriť predikčné modely o vedľajších účinkoch liečebných postupov.
 • Podporovať programy na dlhodobé monitorovanie najmä detských a mladých pacientov s rakovinou, aby sa realizovali rozsiahle, dlhodobé observačné štúdie na rôznych súboroch odliečených onkologických pacientov, s cieľom lepšie porozumieť ich problémom a potrebám.
 • Stanoviť a vyhodnotiť výsledky usmernení na uľahčenie návratu k sociálnemu zdraviu, umožnenie reintegrácie pracovnej sily a zmiernenie finančných a právnych obmedzení (napr. životné poistenie, hypotéka).
 • Identifikovať zdravotné a sociálne nerovnosti v populácii odliečených onkologických pacientov.
 • Začať výskum ekonomických dôsledkov, ktorým čelia odliečení onkologickí pacienti a ich príbuzní. Tento výskum by malo zahŕňať ako priame tak aj nepriame náklady.
 • Vyhodnotiť potrebu a účinnosť modelov starostlivosti o odliečených onkologických pacientov využívaných v rôznych systémoch zdravotnej starostlivosti.
 • Vykonať výskum s cieľom lepšie porozumieť príčinám rozdielov a diskriminácie, ktorým čelia odliečení onkologickí pacienti v rôznych krajinách a kultúrach, vrátane finančných služieb, akými sú pôžičky a hypotéky.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR