Domov Prosím o vysvetlenie PET CT tenké črevo

Prosím o vysvetlenie PET CT tenké črevo

od Kika
PoradňaProsím o vysvetlenie PET CT tenké črevo
Kika asked 8 mesiacov ago

Indikácia: Pac. so susp. intralumin. recidíva GIST tenkého èreva, stp. resekcii Tè pre GIST na prechode jejuna do ilea, bez adj. th., 01/2020 MR enteroklýza-bez ložiskovýách zmien, posúdenie dynamiky nálezu na PET/CT z 11/2019 (intraluminálne ložisko v k¾uèke dist. jejuna resp. prox. ilea v MP paramed. v¾avo, s naznaèenou fokálne zvýšenou aktivitou v jeho tesnej blízkosti (možný posun èrevnej k¾uèky)Popis: PET/CT vyšetrenie, snímanie v celotelovom režime od vertexu po inguiny,opakované snímanie brucha a panvy ,CT k celotelovej PET s k.l. i.v. a p.o. (pac. podaná antialergická príprava-polyvalentná alergia na lieky) porovnávané s PET/CT z 11/2019
Hlava, vrátane mozgu (orientaène v rámci celotel. snímania)-bez patologickej ložiskovej hypermetabolizácie, v CT mozog bez zrejmých ložiskových zmien Krèná oblas•- bez jednoznaènej patologickej akumulácie 18FDG, len obraz difúzne zvýšenej metabolizácie 18FDG v oblasti krèného svalstva-v.s. fyziologicky pri aktiváci svalstva výraznejšie v¾avo CT – ve¾ké slinné ž¾azy a štít. ž¾aza bez patomorfológie, bez patolog. zväèšených LU
Hrudná oblas•: nenachádzame patologicky zvýšenú akumuláciu 18FDG , CT mediastinum, hily a axily bez patolog. zväèšených LU, srdce nezväèšené, bez fluidoperikardu. P¾úca bez nových ložiskových a infiltratívnych zmien, stac. preexistujúci nodulus v S8 v¾avo 5 mm, ako aj nodularity v blízkosti interlóbií, bez fluidothoraxu
Podbrániène: – peèeò s difúzne nehomogénnym rozložením aktivity bezjednoznaèných ložísk hypermetabolizácie – v MP paramediálnej v¾avo v oblasti èrevných k¾uèiek pretrváva metabolicky aktívne ložisko (SUV max 3,91) v CT projikujúce sa do ileálnych k¾uèiek avšak t.è. bez zrejmého korelátu – inak v oblasti brucha a panvy nenachádzame patologicky zvýšenú akumuláciu 18FDG, v brušnej dutine je prítomné diskrétne hromadenie aktivity v èrevách CT – hepar zväèšený, prevažne v ¾avom laloku stabilné hypodenzné ostro ohranièené lézie do 24 mm – cysty v.s, hypodenzné ložiská s periférnym nodulárnym postkontr. sýtením charakteru hemangiómov v S2 (27 mm) a v S6 (39 mm); bez cholestázy a kontrastnej cholecystolitiázy. – Slezina, pankreas, nadoblièky bez patolog. hypermetabol. ložísk, v CT ostatné parench. orgány abdomenu bez morfologických a štrukturálnych zmien; st.p. HYE (v.s. supracervikálnej), bez expanzie a ascitu, bez hypermetabolizácie intra a retroperitoneálne, v CT bez LAP
Zobrazené èasti skeletu- bez jednoznaè.ložiskovej hypermetabolizácie,v CT bez susp. ložiskových zmien
Z á v e r: V PET/CT pretrváva nález metabolicky aktívneho ložiska paramediálne v¾avo v ileálnch k¾uèkách, bez korelátu v CT obraze- nález nešpecifický. V ostatných popisovaných lokalitách naïalej nenachádzame patologicky zvýšenú akumuláciu 18FDG charakteru viabilnej diseminácie. Ostatné nálezy viï text.

1 Answers
Pavol Lukačko Staff answered 8 mesiacov ago

Pozdravujem,
na kontrolnom PET vyšetrení je nález stabilizovaný ako na vyšetrení z konca 2019. Nález nesvieti úplne jednoznačne ako návrat choroby, ale svieti viac ako normál. Na CT časti vyšetrenia nič nevidno, nález je len na PET časti vyšetrenia.
Neviem posúdiť, či takto „malý“ nález možno hodnotiť ako návrat choroby. Dobrým znakom je, že sa nález za 6 mesiacov nezhoršil (od posledného vyšetrenia).
FDG PET by mohlo byť vyšetrenie na sledovanie odpovede na liečbu GIST, avšak stále budú exitovať „malé a nejednoznačné“ nálezy, kde to nebude fungovať.
Vykonzultujte prosím so svojím onkológom, aho toto vyšetrenie hodnotí.