DEŇ VÝSKUMU RAKOVINY 2017 V BOJNICIACH

Na pôde Kúpeľov Bojnice v utorok 7. marca 2017 lídri vedeckých tímov z univerzít a Slovenskej akadémie vied predstavili možnosti transdisciplinárnej spolupráce zástupcom médií aj verejnosti.

Na tlačovej konferencii pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 7. marca 2017 predstavili poprední vedeckí pracovníci platformu SSS21 na riešenie problematiky odliečených onkologických pacientov.
Cieľom platformy SSS21 je zvyšovanie kvality života odliečených onkologických pacientov (cancer survivors) pomocou inovatívnych postupov založených na multidisciplinárnej a transdisciplinárnej spolupráci podnikateľského sektora reprezentovaného Kúpeľami Bojnice, a.s. s akademickou sférou v oblasti prevencie, primárne v rehabilitácii, vnímanej komplexne ako holistický prístup na dosiahnutie tohto cieľa. Ďalším záväzkom je vytvorenie podmienok pre dlhodobú spoluprácu s organizáciami združujúcimi onkologických pacientov pri príprave a realizácii projektov (participatívny výskum), poskytovanie si vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní spoločných projektov, ako aj spolupráca nad rámec takýchto spoločných projektov.
Tlačovú konferenciu viedol RNDr. Jozef Bizik, DrSc.

Účastníci:
prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., dekan Filozofickej fakulty TU v Trnave
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. Ing. Špánik Pavol, PhD. dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline
Mgr. Lucia Kučerová, PhD., vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV
RNDr. Margita Klobušická, CSc., prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny
Ing. Dana Dimitrovová, zástupkyňa Klubu pacientov Slovenskej myelómovej spoločnosti
MUDr. Mária Slezáková, hlavný lekár Kúpele Bojnice, a.s.

Členmi platformy SSS21 sú organizácie:
Kúpele Bojnice a.s.
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trnavská univerzita v Trnave
Nadácia Výskum Rakoviny
Žilinská univerzita v Žiline

Tlačová správa TASR
Reportáž RTV Prievidza z TK

Minisympózium bolo prvou spoločnou aktivitou novovzniknutej platformy SSS21 (Slovak Smart Spa for 21th century) spolupracujúcich vedecko-výskumných organizácii na čele s Kúpele Bojnice, a.s. s cieľom zvyšovať kvalitu života odliečených onkologických pacientov pomocou inovatívnych postupov založených na multidisciplinárnej a transdisciplinárnej spolupráci podnikateľského sektora a akademickej sféry v oblasti prevencie – primárne v rehabilitácii vnímanej komplexne ako holistický prístup na dosiahnutie zlepšenia kvality života. Jedným zo záväzkov členov je aj vytvorenie podmienok pre dlhodobú spoluprácu s organizáciami združujúcimi onkologických pacientov pri príprave a realizácii projektov, v súlade s princípami participatívneho výskumu. Minisympózium organizovala Nadácia Výskum Rakoviny, propagátor vedeckého výskumu v oblasti terciárnej prevencie u onkologických pacientov.e v oblasti komplexnej onkologickej rehabilitácie.

Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu

QR