Súťaž mladých onkológov 2018 – vyhlásenie

POZVÁNKA

Nadácia Výskum Rakoviny
v spolupráci s
Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine
Martinským centrom pre biomedicínu (BioMed Martin)

vyhlasujú pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2018

Súťaž mladých onkológov

o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu.

S cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu Nadácia Výskum Rakoviny vyhlásila 7. marec za Deň výskumu rakoviny s hlavným posolstvom: Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!

Pri tejto príležitosti srdečne pozývame študentov a mladých vedcov na stretnutie a prezentáciu svojich vedomostí, ideí a výsledkov v oblasti výskumu nádorových ochorení.

Podmienky súťaže:

Súťaž sa bude konať v troch kategóriách (študent strednej školy, študent VŠ, mladý výskumník do 35 rokov). Do súťaže budú zaradené práce vo forme prednášok na základe posúdenia ich súhrnov (abstraktov), ktoré súťažiaci zašlú elektronickou formou na mailovú adresu prezident@nvr.sk do 15. januára 2018 a budú spĺňať nasledovné kritériá:

• vek autora do 35 rokov vrátane, občianstvo SR
• prednáška v oblasti základného, aplikovaného, klinického výskumu v onkológii, ako aj práce prehľadné (teoretické, review)
• rozsah súhrnu maximálne 1 strana formátu A4

Predložené súhrny prác posúdi odborná komisia, ktorú budú tvoriť zástupcovia Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Nadácie Výskum Rakoviny a odborníci z klinických pracovísk. Pri výbere prác do súťaže sa bude brať do úvahy aktuálnosť problematiky a prínos k ďalšiemu výskumu v odbore. Oznámenie o prijatí resp. neprijatí do súťaže bude autorom doručené po uzávierke prihlášok do 30. januára 2018.

Prezentácia vybraných prác sa uskutoční dňa 7. marca 2018.
Miesto konania: Jesseniova lekárska fakulta, Malá Hora 4, Martin.

Autorom bude poskytnutý časový priestor 10 minút na prednášku a 5 minút na diskusiu. Hodnotená bude aj forma spracovania a spôsob prezentácie.

Organizačný výbor súťaže si vyhradzuje právo zaradiť prednášku súťažiaceho formou posterového oznámenia  - pri väčšom počte prihlásených.
Odborná komisia vyberie z každej súťažnej kategórie tri víťazné príspevky, ktorých autori budú odmenení finančnou, resp. vecnou cenou.
Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční večer dňa 7. marca 2018 na koncerte pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny. Ocenené práce budú zverejnené na web stránke Nadácie Výskum Rakoviny (www.nvr.sk) a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Prednesené príspevky vo forme in extenso prác vyjdú v recenzovanom zborníku SMO2018 s ISBN číslom, ktorý vydá Nadácia Výskum Rakoviny.

Podrobnejšie informácie na adrese: prezident@nvr.skwww.nvr.sk

Prihláška do súťaže je tu: Prihláška SMO 2018